Върни се горе

ОТНОСНО: Усвояване на финансови средства по бюджета на министерство на здравеопазването за осигуряване апарати за хемодиализа за над 35 центъра за хемодиализа в областните и университетски болници. 


20.11.2009 г.
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ   Д-Р ЖЕЛЕВ,

 

В отговор на зададения от Вас въпрос, бих искал да ви информирам за следното:

На основание чл. 34, ал. 1 и чл. 35 от Закона за устройството на държавния бюджет; § 57 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. и в изпълнение на Решение на Народното събрание от 10.10.2008 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по консолидираната фискална програма за 2008 г. и ПМС № 261 от 2008 г. за допълнителни бюджетни кредити, министърът на финансите извърши промени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2008 г.

Като част допълнителните средства по бюджета на МЗ в размер на 10 000 000 лв. са предоставени за закупуване на хемодиализна апаратура на общо 34 лечебни заведения в страната.

От тях 26 са МБАЛ в областните градове; 6 са университетски болници, една национална болница - Националната кардиологична болница и болница „Пирогов”.

В отговор на Вашия въпрос – „Известно ли е до къде са стигнали тръжните процедури, къде са завършени успешно и има ли непреодолими пречки за успешно приключване на този проект”, Ви уведомяваме, че е осъществен  последващ контрол относно усвояване на средствата, предоставени на лечебните заведения за болнична помощ за капиталови разходи.

От направените проверки е констатирано следното:

1.      Общо 14 болници са в процес на процедура по ЗОП и НВМОП /Наредба за възлагане на малки обществени поръчки/.

2.      Общо 19 болници  са след провеждане на процедура по ЗОП и НВМОП /Наредба за възлагане на малки обществени поръчки/  и са сключили договор за доставка на хемодиализна апаратура.

3.       В една университетска болница предстои   да бъде проведена процедура по ЗОП и НВМОП /Наредба за възлагане на малки обществени поръчки/.

За тези три отделни групи разполагаме с точните суми за всяка отделна болница и мога да Ви предоставя писмените приложения към отговора, тъй като изброяването на сумите ще ми отнеме повече от допустимото време.

Към дата 19.11.2009 са закупени хемодиализни апарати в 29 болници, като общата усвоена сума е в размер на 7 200 хил. лв..

 

В Министерство на здравеопазването ежемесечно се събира информация от лечебните заведения за болнична помощ за проведените процедури по ЗОП и сключените договори за усвояване на предоставените средства за капиталови разходи и се извършват проверки от дирекция „Вътрешен одит”.

 

Сподели в: