Върни се горе

ОТНОСНО: Плащанията на лечебните заведения при извършване на акредитационните процедури за оценяване на тяхната цялостна медицинска дейност

 

4.12.2009 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

 

Във връзка с постъпилите запитвания относно плащания на лечебните заведения при извършване на акредитационни процедури за оценяване на тяхната медицинска дейност, Ви уведомявам следното.

В Република България акредитацията на лечебните заведения е регламентирана с чл. 86-89 от Закона за лечебните заведения. Министърът на здравеопазването е утвърдил Правилник за организацията на дейността на Акредитационния съвет и Правила за разпределение на средствата, постъпили от лечебните заведения за акредитационни процедури, които определят размера на разходите за сметка на акредитираното лечебно заведение. За периода септември 2005 г. – октомври 2009 г. са акредитирани 618 лечебни заведения като постъпилите средства са в размер на 2 млн. 442 хил. 133 лв.

Имаме ли информация как протича акредитационният процес по места? И защо лечебните заведения плащат за хотели, командировки, социални осигуровки и други разходи, нерегламентирани в закон? На това ще отговоря така: акредитацията на лечебните заведения е процес, който е протичал съгласно Наредба 18/2005 г., съгласно т. 5.1, 5.2 от Правилника за разпределение на средствата, постъпили от лечебните заведения, които са пътни, дневни, нощувки на членовете на експертна комисия, контролна комисия или на комисия, провеждаща външен одит за периода на работа в лечебното заведение, както и за деня на доклада пред Акредитационния съвет. Размерът на разходите е в съответствие с Наредбата за командировки в страната.

Вярно ли е, че служители на Министерството на здравеопазването от м. септември 2005 г. до днес са получили хонорари от порядъка на 50 хил. лв.? За периода 2005-2009 г. са изплатени възнаграждения в размер на 1 млн. 754 хил. лв. на общо 1137 експерти – членове на Акредитационен съвет, експерти от акредитационни комисии, членове на звено за административно-техническо обслужване. Имам приложена подробна справка относно изплатените суми. По отношение членовете на Акредитационния съвет: на двама експерти са изплатени до 50 хил. лв.; на един експерт – до 40 хил. лв. за този период от четири години; на двама експерти – до 30 хил. лв.; и на един – над 50 хил. лв. На 122 експерти от акредитационни комисии са изплатени 136 хил. и 400 лв., а на членовете на звеното за административно-техническо обслужване – на 10 експерта са изплатени 250 хил. 888 лв. за този период от четири години. Разбира се, питанията са основателни.

Виждаме, че тези плащания са уредени чрез Правилник за организацията на дейността и Правила за разпределение на средствата на база на наредба, издадена от министъра. Разбира се, като нормативен или поднормативен акт това може да бъде обжалвано във Върховния административен съд и той да се произнесе за законосъобразността.

Върховният административен съд може да се произнесе за законосъобразността.

По отношение на полученото качество, оценката на тези лечебни заведения – имате основание да твърдите и е така: лечебните заведения с най-големи финансови задължения и констатирани нарушения са имали едни от най-добрите оценки. Затова сега Министерството на здравеопазването преразглежда както нормативната уредба, така и прави предложения за промени в Закона за лечебните заведения, които ще бъдат предложени през Министерския съвет за гласуване в Народното събрание. Благодаря за вниманието.

 

 

 

Сподели в: