Върни се горе

Относно: Освобождаване на член на Съвета на директорите на „МБАЛ „Проф.д-р П. Стоянов” АД, гр.Ловеч.

 

11.12.2009 г.

                       

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРОВ,

 

На поставения от Вас въпрос относно освобождаване на член на Съвета на директорите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр.Ловеч, Ви уведомявам за следното:

На 23 октомври 2009 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ Проф.д-р Параскев Стоянов” АД по искане на Министерството на здравеопазването с дневен ред от 5 точки:

1.                  Отчет на Съвета на директорите за постигнатите финансови и медико- статистически резултати за първото шестмесечие на 2009г. и представяне на план-програма за дейността на лечебното заведение за преодоляване на последиците от икономическата криза;

2.                  Промяна в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите и избор на нов тричленен съвет на директорите по предложение на акционерите;

3.                  Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите;

4.                  Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

5.                  Разни.

Както се вижда от изготвения за събранието протокол, държавата, в качеството си на акционер, и в съответствие с обявения дневен ред е направила своето предложение по т.2 за освобождаване на досегашния съвет на директорите и за избор на нов тричленен съвет,  в който двама от членовете на Съвета не се променят, а като трети член е предложен            д-р Георги Генов, ортопед от болницата.

Новият съвет на директорите е избран с гласовете на държавата и на единствения представител на общинското участие  – Община Луковит. Следва да се отбележи, че в обявата е записано „избор на нов тричленен съвет на директорите по предложение на акционерите”, като Община Ловеч е имала възможност да предложи кандидатура за Съвета на директорите, но нейният представител е напуснал заседанието след гласуването на решението по т.1 и не е използвал тази възможност.

Промяната на Съвета на директорите е извършена в стремеж за подобряване на работата на Съвета и от съображение за екипност, като са запазени изпълнителният директор и председателят на Съвета.

Действително „МБАЛ Проф.д-р Параскев Стоянов” АД, Ловеч отчита подобряване на работата за периода от последните три години, но трябва да се каже, че подобряването на работата е по отношение на намаляване на загубата, което съвсем не е достатъчно, като се има предвид, че натрупаната през годините загуба възлиза все още на 2 007 хил.лв.

На проведеното събрание е приета план-програма за дейността на лечебното заведение за преодоляване на последиците от икономическата криза, с която е актуализирана приетата през м. март тригодишна програма за подобряване на финансовите и икономическите показатели и се надяваме Съветът на директорите да изпълни поетите ангажименти.

В заключение ще отбележим, че на 5.11.2009 г. кметът на Община Ловеч е завел искова молба пред Окръжния съд в гр.Ловеч за отмяна на всички приети на общото събрание решения (без т.1) и очакваме насрочване на делото и съответно решението на съда.

Сподели в: