Върни се горе


22.01.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДЖАФЕР,

Онкологичните заболявания са сред основните здравни проблеми не само у нас, но и в останалите европейски държави. Делът на заболелите непрекъснато се увеличава. Затова в Министерство на здравеопазването е бил разработен проект за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за провеждането на „Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания” по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Проектното предложение е било  депозирано в Агенцията за социално подпомагане и през май 2009 г. е подписан договор за финансиране на проекта „СПРИ и се прегледай”. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 19 558 281,73 лв., от които до момента са похарчени 68 хил. лв. Негов бенефициент е МЗ, а дейностите, които той включва са извършването на скрининг, профилактика и информиране на населението. 
Провеждането на скрининга ще е върху трите най-чести локализации на карцинома - рак на млечната жлеза, рак на маточната шийка и колоректален карцином, и ще насочено към население в активна трудоспособна възраст. Така искаме да подобрим трудоспособността на населението, да се поддържа здрава работна сила и да се оптимизират здравните и социалните разходи. Проектът е с национален обхват и реалното извършване на скрининговите прегледи се очаква да стартира през есента на 2010г. 
Също така МЗ работи върху изготвянето на Национална антиракова програма и Национален антираков план. В тази връзка през 2008 – 2009 г. експерти на дирекция „НЗП” към МЗ са взели участие в изготвяне на „Национална програма за профилактика и контрол на рака в България",  както и План за стратегия за профилактика и контрол на рака в Република България. Двата документа обаче досега не са утвърдени. Затова ръководството на МЗ взе решение работна група с участието на пациентските организации да изготви до 15 февруари 2010 г. Национална програма за борба с рака в Република България. След това тя ще бъде представена на вниманието на МС. 
В момента в страната профилактична дейност в областта на онкологичните заболявания се осъществява и от НЗОК. Това става чрез провеждането на годишните профилактични прегледи, които МЗ е заложило в основния пакет на здравната каса. Профилактичният преглед способства за формиране на групи от пациенти, изложени на риск от определени заболявания. Обособени са 3 основни рискови групи – за сърдечно-съдови, онкологични заболявания и диабет. При онкологичните заболявания се следи за три локализации – рак на простата, рак на дебелото черво и рак на млечната жлеза.

Сподели в: