Върни се горе

Относно: Резерва на Здравната каса

12.02.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОВ!

 

Във връзка с отправения въпрос – относно събраните в Българската народна банка средства за Националната здравноосигурителна каса – след справка от БНБ и НЗОК – наличностите по сметки на НЗОК в БНБ към 31.12.2009 г. са в размер на 860,3 млн. лв. От тях по сметка № 7306 – текущи бюджетни сметки на НЗОК – 510 млн. лв., и по сметка № 1615 – депозитни сметки на бюджетните предприятия в левове – 350 млн. лв. Средствата са отразени в месечния отчет за касовите постъпления на НЗОК към 31.12.2009 г., равнен с форма № 91 – месечна отчетност за салдата по сметките на бюджетните предприятия в БНБ. Събраните средства на НЗОК в БНБ са както здравноосигурителни вноски, така и от държавния бюджет – трансфери за здравно осигуряване, за пенсионери, безработни, социално слаби, деца до 18 години, студенти и др., които по същество се формират от данъчни постъпления и са израз на солидарността на всички данъкоплатци към тази категория граждани. Тези средства се увеличават с над 46 на сто през 2009 г. спрямо 2008 г. поради увеличение на размера на здравноосигурителната вноска от 6 на 8%, което дава отражение върху размера на наличностите на НЗОК в БНБ. Увеличението на размера на здравноосигурителната вноска, респективно увеличението на събраните като резерв средства на НЗОК в БНБ, следва да се разглежда като гаранция за финансова стабилност на институцията, източник за осигуряване на финансов ресурс за осъществяване на бъдещи законодателни промени в областта на здравното осигуряване. Средствата на НЗОК в БНБ се включват в единна сметка в съответствие с разпоредбите на годишния Закон за държавния бюджет при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства. Тези средства принадлежат на НЗОК и могат да се изразходват единствено и само за целите на здравното осигуряване.

Разбира се, аз не съм финансист, не мога да дам ясни тълкувания, но не мога да разбера – след като толкова години по един и същи начин са отделяни средства, които са били във фискалния резерв, защо са част от консолидирания държавен бюджет? Защо поддържат баланса на фискалния резерв на страната? Какво е ролята на тези пари? Истински ли са? Събрани ли са от данъци? Правени ли са трансфери? Благодаря.

Сподели в: