Върни се горе

Относно: Финансирането на лечебните заведения в гр. Враца

12.02.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ,

 

Във връзка с Вашия въпрос за финансирането на МБАЛ „Христо Ботев” онкологичният, пневмофизиатричният и кожно-венерическите диспансери и специализираните ортопедо-травматологични болници, които могат да предоставят дейност, недоговорирана от общинските болници, а така също и за областите Видин и Монтана, Ви информирам отново.

Изчислената стойност, която лечебните заведения са получили, е прогнозна, първоначална, тримесечна стойност на дейностите за болнична медицинска помощ. Стойността е разпределена по месеци съобразно тенденциите на отчетеното изпълнение по месеци през април. Данните са съпоставени с прогнозен брой извършени дейности по месеци, видове и регистрирани в районните центрове по здравеопазване легла.

Тези прогнозни стойности са динамични и подлежат на преизчисление на база на реално потребление във всяко тримесечие. Средствата, определени в Закона за Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. плюс допълнителните средства от 350 млн. лв., за които на политическо ниво е взето решение да бъдат включени към средствата за здравноосигурителни плащания, които ще бъдат насочени от данъци като трансфери към Здравноосигурителната каса. Най-вероятно това ще стане чрез актуализация на бюджета на Касата през съответното подходящо време. Всяко тримесечие ще се актуализират общите договорени стойности на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите.

Присъединявам се към Вашите твърдения, че изброените лечебни заведения в гр. Враца имат необходимия капацитет, могат да предоставят дейност - и недоговорирана от общинските болници, а така също и за областите Видин и Монтана.

По принцип това обстоятелство не може да създаде проблеми с финансирането, защото съгласно основния принцип на здравното осигуряване парите следват пациента, тоест че НЗОК заплаща за дейността им там, където е извършена, независимо от местоживеенето на пациентите – Видин, Монтана, малки общини и т.н.

В случай, че Вашето безпокойство произтича от обстоятелството, че посочените лечебни заведения в гр. Враца, в които има подходящи и качествени условия за лечение на пациенти, също имат лимитиран брой пациенти, както отбелязахме по-горе, няма пречка да се предоговорират с Националната здравноосигурителна каса.

В случая с въвеждане на критерии за извършване на медицинска помощ се цели постигане на адекватно качество за пациента съобразно съвременните изисквания.

Същевременно финансовият ресурс може да бъде коригиран, което означава, че не се правят икономии, а се насочва на места, където медицинската услуга се извършва.

Министерството на здравеопазването проследява и анализира активно чрез своите структури по места обстоятелствата, които могат да породят проблеми от новото договаряне с НЗОК.

Предприемаме активни мерки за плавно осъществяване на преходния период и адаптация към промените.

Отново искам да подчертая, че при сключени договори с районните здравноосигурителни каси, независимо от делегираните бюджети, ще бъдат изплащани всички дейности, които са ясно отчетени, които са проверени, за които няма съмнение, че са свършили реална работа. Благодаря.

Сподели в: