Върни се горе

Относно: Мерки за осигуряване на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства за онкоболните в България

12.02.2010 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА!

 

Министерството на здравеопазването е предприело всички необходими мерки за осигуряване достатъчни количества от лекарствения продукт Золатекс за месеците декември 2009 г. и януари 2010 г. за нуждаещите се пациенти с цел недопускане прекъсване на хормонотерапията им.

Осигуреното по Договор РД 17-146 от 28 януари 2009 г. количество Гемзар е изчерпано в началото на м. септември 2009 г. Разпределените количества от това лекарство за м. август 2009 г. са съответствали на потребностите по постъпилите в Министерството на здравеопазването протоколи за същия месец. До м. декември 2009 г. са извършвани преразпределения на налични количества в онкологичните диспансери за нуждаещите се пациенти от същите лечебни заведения.

На обявената процедура по ЗОП за закупуване на допълнителни количества от цитирания лекарствен продукт през м. септември 2009 г. не е сключен нов договор за доставка, тъй като предложената цена от участника, подал оферта за същия, не отговаря на изискванията на чл. 7 от действащата до този момент Наредба № 34 от 25.11.2005 г. Нуждаещите се пациенти са продължили лечението си по терапевтични схеми, включващи други подходящи антитуморни лекарства, осигурявани от Министерството на здравеопазването.

До края на м. февруари 2010 г. в онкологичната мрежа на страната са осигурени нужните количества лекарствени продукти за провеждане на ефективно и качествено антитуморно лечение на онкоболните. Към момента в Министерството на здравеопазването е открита и е в процес на приключване процедура по реда на ЗОП за доставка на лекарства по Приложение 1 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 34 от 2005 г. След приключването й в законоустановения срок през м. февруари т.г. и сключване на новите договори за 2010 г., в това число за Гемзар и Золатекс, незабавно ще бъдат извършени разпределения на лекарствените продукти за лечение на онкоболните по реда на Наредба № 34.

Лечението на пациентите с онкологични заболявания се осъществява по реда на Наредба № 34 - за реда на заплащане от Републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Лекарствените продукти Золатекс и Гемзар са били включени в Част Б на Приложение № 1 на цитираната по-горе наредба до влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. на 26 януари 2010 г.

Според действащата през 2009 г. наредба всички лекарства, включени в Част Б на Приложение № 1, се изписват по протоколи от комисии, предложени от ръководителите на съответните лечебни заведения и утвърдени от министъра на здравеопазването. Изготвените от комисиите протоколи се внасят за одобрение в Централната комисия към Министерството на здравеопазването, която писмено мотивира своите решения. Централната комисия изработва критерии за отпускане на лекарства по Част Б от Приложение № 1, утвърдени от министъра на здравеопазването, въз основа на които одобрява или отказва да одобри протоколите. Критериите съдържат информация за хода на заболяването, за което ще се предписват конкретните лекарствени продукти, лечебно-диагностичния логаритъм, необходимите медико-диагностични изследвания, периодичност на контролните прегледи и критерии за започване и критерии на продължаване на вече започнатото лечение. Благодаря за вниманието.

Сподели в: