Върни се горе

Относно: Размера на формирания бюджет на Общинска болница - Нови пазар

12.02.2010 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪБОВ,

 

Във връзка с Вашия въпрос Министерството на здравеопазването изиска необходимата информация от Националната здравноосигурителна каса като компетентен орган и Ви информираме за следното.

В изпълнение на чл. 4 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. са създадени и приети Правила и ред за определяне на стойностите на дейностите на болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителна болнична медицинска помощ за 2010 г.

Съгласно тези правила разпределението е на две нива – Районна здравноосигурителна каса и изпълнители на медицинска помощ. Искам да подчертая, че това разпределение, е индикативно, ориентировъчно и динамично в хода на бюджетната година.

Изчислената стойност, която лечебното заведение е получило, е прогнозна – първоначална тримесечна стойност на дейностите на болнична медицинска помощ. Стойността е разпределена по месеци съобразно тенденцията на отчетеното изпълнение по месеците през 2009 г. Данните са съпоставени с прогнозен брой извършвани дейности по месеци, видове и регистрирани в районен център по здравеопазване легла от съответния вид капацитет на лечебното заведение. Тези прогнозни стойности са динамични и подлежат на преизчисление на база на реално потребление. При всяко тримесечие и средствата, определени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, включително допълнителни средства, които са необходими за това реално потребление.

Всяко тримесечие ще се актуализират общите договорени стойности на дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите.

Уважаеми господин Дъбов, следва да имате предвид, че заплащането на болничните лечебни заведения под формата на делегирани бюджети предполага активно участие на оперативното болнично ръководство и прием на пациенти, които наистина се нуждаят от хоспитализация в лечебното заведение за активно лечение.

Оперативното ръководство на лечебното заведение следва да осъществява контрол върху процеса на прием на пациенти и ако е необходимо да насочва към извънболнични структури тези от тях, при които терапевтичният ефект може да бъде постигнат и в извънболнична медицинска помощ. Благодаря за вниманието.

Сподели в: