Върни се горе

Относно: Състоянието и бъдещото развитие на местността Тузлата, община Балчик

19.02.2010 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
                                                               УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

На поставения от Вас въпрос относно проблеми със собствеността на Специализирана болница за рехабилитация „Тузлата” ЕООД, предприетите мерки за определяне на границите на зони „А” и „Б” съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие по отношение на „Тузлата” и възможностите за включване на имотите в „Натура 2000” или обявяването им за защитена територия съгласно Закона за защитените територии Ви уведомявам за следното.

Проблемите със собствеността на Специализирана болница за рехабилитация „Тузлата” ЕООД датират от години. При преобразуването на лечебното заведение в търговско дружество в капитала му са апортирани всички имоти, които то е ползвало, в това число езеро, гора и дори плажна ивица, представляваща изключително държавна собственост.

За съжаление все още не е извършено отразяване на границите на зони „А” и „Б” по смисъла на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в кадастралните карти и кадастралните планове. Както знаете, то се извършва служебно и е следвало да бъде приключено към 1 юли 2008 г.

Проблемът със собствеността се задълбочава с наличието на разминаване на данни в актовете на държавна собственост, като в годините собствеността на дружеството намалява, без да има основание за това. Има твърдения на физически и юридически лица, че притежават постройки, разположени в земи, собственост на Специализираната болница „Тузлата” и предявени претенции от тези лица, че следва да получат земя, представляваща прилежаща част към съответните постройки. За някои от случаите, за които предполагаме, че има закононарушения, сме сигнализирали и прокуратурата.

В края на 2007 г. имоти, за които се знае, че са собственост на специализираната болница, са актувани като имоти частна държавна собственост и в рамките на месец от актуването са продадени от областния управител на област Добрич на „Мехтранскомерс” АД, гр. Варна. За тези имоти Специализирана болница за рехабилитация „Тузлата” води гражданско дело срещу „Мехтранскомерс” АД, което е спечелено на първа инстанция. Дружеството води и друго дело за установяване на собственост. В момента делото е в първа инстанция и се събират доказателства по него.

Във връзка с възникналите промени са предприети действия по установяване и актуване на имуществата, собственост на специализираната болница. Направени са постъпки пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Добрич, за установяване на липсващите земи. Към настоящия момент няма резултат.

По отношение на включването на земите в „Натура 2000” и обявяването им за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии управителят на специализираната болница е отправил искане до областния управител на област Добрич да направи предложение за обявяването на земите, собственост на дружеството, за защитени територии. Благодаря ви.

 

 

Сподели в: