Върни се горе

     Относно: Преустановяване на реимбурсирането от НЗОК на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРИШИМОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с Ваше писмо под горепосочения номер относно постъпил въпрос от народния представител Иван Ибришимов, свързан с преустановяване от началото на 2016г. на реимбурсирането от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) на лекарствени продукти за лечение на пациенти със злокачествени заболявания. Ви информирам следното:

В съответствие с Наредба №40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, в сила до 01.04.2016 г. и съгласно действащия Национален рамков договор за медицинските дейности, НЗОК заплаща извън цената на клиничните пътеки/клиничните процедури противотуморни лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение по клинични пътеки №№251, 252. 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, на необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение.

Лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания, които НЗОК заплаща извън цената на клиничните пътеки/клиничните процедури са включени в „Списък на противотуморните лекарствени продукти за лечение по клинични процедури №5 "Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания" и №6 „Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания“ и клинични пътеки по редове № 251, 252, 253, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, съгласно приложение №10 към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати“, публикуван на интернет страницата на НЗОК. С актуализация на списъка, в сила от 01 януари 2016 г. за определени лекарствени продукти е посочено, че НЗОК преустановява заплащането им, тъй като не са изпълнени разпоредбите на чл. 45, ал. 21 от Закона за здравното осигуряване и §17 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, за задължително договаряне на отстъпки.

Към настоящия момент НЗОК не е преустановявала заплащането на лекарствени продукти, предназначени за онкологични заболявания. Всички назначени и отчетени от лечебните заведения лекарствени продукти могат да бъдат заплатени, тъй като съответно всички кодове на лекарствени продукти в актуализационния файл към болничния софтуер са активни.

Предвид обстоятелството, че лекарствените продукти, за които не са договорени отстъпки са част от основни терапевтични схеми за лечение на солидни тумори и хематологични заболявания, с решение №РД-НС-04-9/21.01.2016 г. Надзорният съвет на НЗОК е възложил на управителя на НЗОК да проведе допълнително договаряне на отстъпки за обезпечаване на лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания с лекарствените продукти със следните международни непатентни наименования: Cyclophosphamide, Mitomycin, Ifosfamidе, както и Antithrombin III за лечение на рядко заболяване. Допълнителните договаряния вече са проведени и успешно приключили. Предстои сключване на договорите с притежателите на разрешенията за употреба на посочените лекарствени продукти, които ще продължат да се заплащат от НЗОК.

Сподели в: