Върни се горе

ОТНОСНО: свикано извънредно общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр.Велико Търново за продажба на недвижими имоти, собственост на лечебното заведение, което е насрочено за провеждане на 19.01.2016г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ  Г-Н МИХОВ,

Във връзка с постъпил по реда на чл. 92 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание депутатски въпрос с рег.№ 02-01-5/15.01.2016г., относно свикано извънредно общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново за продажба на недвижими имоти, собственост на лечебното заведение, Ви информирам следното:

Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр.Велико Търново е акционерно дружество, в което държавата е само един от акционерите, който притежава 51 на сто от капитала . Поради това, решението за продажба на активи на лечебното заведение, определени като неоперативни, не се взeма от министъра на здравеопазването еднолично, а от общото събрание на акционерите, което се формира от държавата и общините от област Велико Търново. Инициативата за продажба на неоперативни активи на дружеството е право  на съвета на директорите съгласно чл.26, ал.1, т.15 от Устава на  МОБАЛ „Д-р С. Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, като посоченият орган определя и кои активи са свързани пряко с дейността на дружеството и кои от тях не са необходими, т.е  имат статута на неоперативни активи и са в тежест предвид разходите за тяхното опазване и поддържане. С оглед на факта, че лечебното заведение е включено в забранителния списък по чл.3, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, съгласно разпоредбата на чл.28, ал.9 и ал.10 от същия закон, обособени части от лечебно заведение се продават по специален ред , а именно след съгласие на Министерски съвет и предварително взето решение от общото събрание на акционерите.   Обявеното за провеждане общо събрание на акционерите на 19.01.2016г. е свикано по инициатива и решение на съвета на директорите, без държавата като акционер да е правила предложение за свикване на такова общо събрание.  Държавата е разгледала предоставените материали от дружеството по точките от дневния ред и ще изрази своето становище чрез начина си на гласуване при провеждането му на съответното заседание.

Инвестиционни намерения за продажбата, съответно закупуването на недвижими имоти, които са заявени като собствени от дружеството, се отправят към управителните му органи, в частност към съвета на директорите. В Министерство на здравеопазването през 2015г. е постъпило кратко писмо за интерес към имот на дружеството, без конкретни данни за планираните инвестиции и начини за реализация, което е предоставено за разглеждане и обсъждане на съвета на директорите с писмо наш изх.№ 26-00-199/30.03.2015г.

Анализи и разчети за средствата , необходими за построяване на нов болничен корпус би следвало да бъдат направени от управителния орган на МОБАЛ „Д-р С.Черкезов“ АД, гр.Велико Търново, с което да бъде защитена и обоснована идеята на ръководството на лечебното заведение за обединяване на двете бази, в които са разположени структури на болницата. Към настоящия момент не са представяни инвестиционни проекти за строителство на конкретни сгради със съответните параметри. Що се отнася до обстоятелството дали очакваните постъпления ще бъдат достатъчни за реализиране на инвестиционните намерения е трудно да се прогнозира предварително резултата от една евентуална продажба. Следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл.10а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебните заведения с държавно или общинско участие, в които държавата или общината не е едноличен собственик, се превеждат по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му. Евентуалните постъпления от продажба на неоперативни активи ще се използват за конкретни дейности, само след мотивирано и обосновано предложение от страна на съвета на директорите и след разрешение от страна на общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р С.Черкезов“ АД.

Сподели в: