Върни се горе

На Ваш № 554-05-121/14.12.2015 г.

Към Наш № 02-01-195/15.12.2015 г.       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЙЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАЙНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪРДЖАЛИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с отправено от Вас питане относно задълженията на Министъра на здравеопазването според чл.58 от Закона за здравето по изпълнение на общата политика за задължителни имунизации, включени в Имунизационния календар Ви предоставям следния отговор:

Съгласно чл. 58., ал. 2 от Закона за здравето Министърът на здравеопазването определя с наредба лицата, които подлежат на задължителни планови имунизации и реимунизации, включени в имунизационния календар на Република България, както и реда, начина и сроковете за тяхното извършване.

С постановление на МС през 2005 г. е публикувана и обнародвана Наредба № 15  за имунизациите в Република България, в която са описани основните дейности по имунопрофилактика (осигуряване, съхранение, прилагане и отчет на приложените ваксини) като пряко задължение на Министерство на здравеопазването е осигуряването на необходимото количество биопродукти за провеждане на имунизациите на подлежащите съгласно Националния имунизационен календар новородени, деца и възрастни лица.

През последните 2 години станахме свидетели на безотговорното отношение на фармацевтичните фирми, не явяващи се на търгове за доставка на многокомпонентни ваксини за планови задължителни имунизации и реимунизации, които се провеждат на новородени и деца до 2 годишна възраст.

Само за справка, през 2014 г. на обявената от Министерство на здравеопазването обществена поръчка за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации и реимунизации, поради неявяване на нито един участник бяха прекратени 8 от включените 17 обособени позиции, вкл. и за доставка на петкомпонентна ваксина. Последна доставка на петкомпонентна ваксина бе извършена в средата на месец юни 2013 г. в количество 50 000 дози.

Междувременно още в началото на месец април 2014 г. се премина към приоритетно провеждане на основна имунизация пред реимунизацията с петкомпонентна ваксина и преразпределяне между областите на наличните количества ваксина. С цел недопускане прекъсване на имунизационния процес от август същата година със заповед РД-01-209/27.08.2014 г. на министъра на здравеопазването бе разпоредено първичната имунизация на родените след 01.06.2014 г. да се извършва с четирикомпонентна ваксина, поради изчерпване на количествата на залегналата в имунизационния календар петкомпонентна ваксина.

За осигуряване на необходимите ваксини Министерство на здравеопазването спешно извърши изменение и допълнение на Наредба № 15 като включи шесткомпонентна ваксина, която да замени липсващата петкомпонентна ваксина. Поради възникнали затруднения, отново от страна на фирмата производител, доставка бе извършена едва на 03.12.2014 г., с което четирикомпонентната ваксина бе пренасочена за реимунизация на подлежащите 6-годишни деца.

През 2015 г. МЗ проведе обществена поръчка за сключване на рамково споразумение със срок 48 месеца за доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации. Отново поради неявяване на кандидат бяха прекратени 8 от 18 обособени позиции, включително за 4-, 5-, 6-компонентни ваксини.

Междувременно бяха сключени договори и се изпълниха доставки за необходимите количества за 2015 г. за следните основни ваксини в ранна детска възраст: срещу хепатит тип Б, пневмококови инфекции, туберкулоза, морбили, паротит, рубеола, както и срещу тетанус-дифтерия за възрастни.

Търсейки възможности за осигуряване на нужните количества, МЗ на основата на междуправителствено споразумение с Република Турция получи в началото на месец юли 2015 г. дарение от 100 000 дози петкомпонентна ваксина, която се използва за основна имунизация на новородените.

На 23.10.2015 г. отново бе стартирана процедура за обявяване на обществена поръчка за доставка на ваксини по прекратени позиции. В резултат на сключени договори в края на ноември 2015 г., в последните дни на 2015 г. бяха доставени 36 050 дози четирикомпонентна ваксина, 71 150 дози петкомпонентна ваксина и 20 000 дози шесткомпонентна ваксина за обхващане на подлежащи, неимунизирани и непълно имунизирани през 2014 г. и 2015 г. лица. Получените дози ваксини бяха раздадени на Регионалните здравни инспекции веднага след тяхното получаване в склада на МЗ, при спазване на изискванията на хладилната верига.

За 2016 г. Министерство на здравеопазването има сключени рамкови споразумения за част от видовете и количествата ваксини, залегнали в имунизационната програма на страната, а за останалите е планирано провеждане на открита обществена поръчка.

С решение на Министерски съвет № 977 от 14.12.2015 г. бе одобрен проект на споразумение за дарение, с което правителството на Република Турция дарява на правителството на Република България 40 000 дози петкомпонентна ваксина като основа за водене на преговори.

В заключение Ви информирам, че предвид важността на имунопрофилактиката за опазване на общественото здраве от заразни болести и в частност здравето на децата, с цел недопускане прекъсване на имунизационния процес при необходимост Министерство на здравеопазването ще търси и други възможности и механизми за обезпечаване на националните нужди. 

Сподели в: