Върни се горе

ОТНОСНО: Раждаемостта и мерките, свързани с нея

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛЕКСАНДРОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

По поставения въпрос относно медицинското обслужване на родилки при раждане,  Ви информирам следното:

Законът за здравето урежда обществените отношения, свързани с опазване здравето на гражданите. Осигуряването на достъпна и качествена здравна помощ, с приоритет за деца, бременни и майки на деца до една година, както и особената здравна закрила на деца, бременни и майки на деца до една година са всред основните принципи за гарантиране опазването на здравето на тези групи лица от страна на държавата. Специален раздел в Закона за здравето е посветена на репродуктивното здраве. В него е определено, че за осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето. Изчерпателно са изброени необходимите здравни дейности, а усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода изрично са включени в обхвата на медицинската помощ при спешни състояния, организирана и финансирана от държавата.

Съгласно Закона за здравното осигуряване в обхвата на медицинската помощ за здравноосигурените лица са включени и медицински грижи при бременност, раждане и майчинство. Бременните ползват безплатни медицински услуги от НЗОК, като имат право да изберат проследяване от акушер-гинеколог, а при установяване на риск - задължително от акушер-гинеколог. Родилките имат право на свободен избор на болница за раждане чрез насочване за хоспитализция, а също така и когато сами са потърсили медицинска помощ в болница.

Обхватът и редът на предоставяне на безплатна акушерска помощ на здравнонеосигурени жени в болници е регламентиран в Наредба № 26 от 14 юни 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравнонеосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, а финансирането е чрез трансфер на средства от Министерството на здравеопазването. Осигурени са профилактичен преглед и необходимите за проследяване на бременността изследвания, както и акушерска помощ, независимо от начина на родоразрешаване. Всеки лекар от може да насочи родилките за акушерска помощ, а наредбата определя, че неосигурените бременни имат право на свободен избор на територията на цялата страна на лечебно заведение за раждане.

Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ урежда условията и редът за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ на задължително здравноосигурените лица в Република България. Определено е, че лечебните заведения, сключили договор с НЗОК, не могат да определят цени и да изискват и приемат плащания/доплащания от пациентите за предоставяната им медицинска помощ от пакета дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, както и че пациентите и техните роднини не могат да извършват дарение на болницата и на свързани с болницата лица един месец преди деня на хоспитализацията и по време на лечението до последния контролен преглед.

Здравноосигурените лица имат право и на допълнително поискани услуги (вкл. избор на лекар или екип), свързани с оказването на медицинска помощ. Изчерпателно са изброени допълнителните услуги, които болниците могат да предлагат срещу заплащане по желание и ги ограничава само в случаите, че са осигурени необходимите общи грижи. В частност избор на лекар или екип може да се заяви само след като пациента е запознат със определените му лекуващ лекар, съответно медицински специалисти. Не се допуска извършването на избор на лекар/екип, който лекува и наблюдава пациента за цялото време на престоя му в лечебното заведение; на определения лекуващ лекар на пациента; когато лекарят/екипът е само един и при хоспитализация в условията на спешност. Допълнително са въведени забрани за заплащане за придружител на деца на 7 годишна възраст и за придружител за деца до 18 години и лица с увреждания, които не могат да се обслужват самостоятелно. Във връзка с цитираните суми от 1500 и 3000 лв. за заплащане на раждане, следва да бъде отбелязано, че в наредбата за осъществяване правото на достъп са определени максималните прагове на цените за избор на лекар/екип, като цената за избор на лекар не може да надхвърля 500 лв., а за избор на екип - 900 лв.

Допълнителни услуги се заявяват само писмено от пациента след представяне на пълна информация за техния вид и цена. Правото на допълнителни услуги е право, но не е задължение за пациента. Пациентът е носител на това право и единствен може да изрази правно валидна воля за упражняването му. Във връзка с чл.4, ал 2 от ЗЛЗ, правото на избор не зависи от собствеността върху болницата, в която е хоспитализиран пациента и това право може да бъде упражнявано както в държавни и общински болници, така и в болници със смесено участие и болници, създадени от физически и юридически лица.

В заключение: действащата в България законова и подзаконова нормативна уредба регламентира приоритетна грижа за здравето на деца, бременни и майки на деца до една година, като държавата гарантира безплатни медицински дейности и медицинска помощ, насочени към осигуряване на бременността, раждането и майчинството, както и правото на свободен безплатен достъп за акушерска помощ до болнични лечебни заведения за раждащите жени. Всяко едно искане за заплащане или доплащане на тези гарантирани услуги е нарушение на тези гарантирани права. В този смисъл, моля, ако съществуват конкретни факти и обстоятелства, доказващи такива нарушения, те да бъдат предоставени на Министерство на здравеопазването.

Сподели в: