Върни се горе

ОТНОСНО: Брой на процедурите, финансирани Центъра за асистирана репродукция.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

В отговор на поставените от Вас въпроси, касаещи дейността на Център за асистирана репродукция, предоставям следната информация:

Съгласно ПМС № 25 от 9.02.2009 г. за създаване на Център за асистирана репродукция, същият е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на здравеопазването. Министерството на здравеопазването отчита значимостта на дейностите по асистирана репродукция като обществена необходимост с оглед значителния брой двойки с репродуктивни проблеми, които имат шанс със средствата на съвременната медицина да се радват на собствени деца. Във връзка с това в последните години се отделят и значителни средства от бюджета за осигуряване на тази дейност.

Към настоящия момент експертна комисия към Центъра за асистирана репродукция ежемесечно разглежда не по-малко от 200 заявления за дейности по асистирана репродукция, финансирани от Центъра. При взето решение от комисията за одобряване на заявителката за извършване на асистирана репродукция, директорът на центъра издава заповед за организационно и финансово подпомагане. Връчването на заповедите на заявителите се осъществява съобразно финансовия лимит, предвид необходимостта за всяка заповед да бъде гарантирано от ЦАР заплащането на договорените дейности на съответните лечебни заведения в установените срокове и при съобразяване с финансовата рамка.

Конкретно на поставените от Вас въпроси:

Броят на осъществените процедури за асистирана репродукция през 2015 г. е 3232. Броят на стартираните процедури за първото тримесечие на 2016 г. е 750. От началото на годината до 31.03.2016 г. са изплатени 746 процедури на обща стойност 2 699 098 лв., при изплатени 1 737 867 лв. за същия период на 2015 г.

През първото тримесечие на тази година са приети 1083 заявления, което е със 100 броя повече за същия период на 2015 г. До края на м. април 2016 г. заповеди за финансово и организационно подпомагане ще получат заявителите с вх. №  29 100, като още над 3000 одобрени от центъра заявления чакат за връчване на заповеди за стартиране на процедури по асистирана репродукция.

Към настоящия момент плащанията продължават, като се спазва ангажимента по определения срок за заплащане на извършените дейности по асистирана репродукция на лечебните заведения. 

През 2014 г. за Центъра е планиран бюджет от 10 млн. лв. Предвид отчетения нараснал  брой постъпили заявления и необходимостта от удовлетворяване на нуждите, през 2015 г. бюджетът е бил увеличен на 12 млн. лв. С ПМС № 308 от 29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г., за разходи за дейности по асистирана репродукция са определени 12 000 000 лв., с които се гарантира финансирането на около 2500 до 3000 процедури за асистирана репродукция през настоящата година.

Във връзка с отчетеното нарастване на броя на заявителите, които имат показания за провеждане на дейности по асистирана репродукция, и настъпилото забавяне при връчване на заповедите и стартиране на дейностите по асистирана репродукция, породено от финансовите ограничения на бюджета за тази дейност, от страна на Министерството на здравеопазването се търсят възможности за увеличаване на бюджетните средства, предвидени за дейности по асистирана репродукция през настоящата година, като бъдат предоставени още допълнително 2 млн. лв. за дейности по асистирана репродукция. С това общо за 2016 г. центърът ще разполага с общо 14 млн. лв. или увеличение в сравнение с предходната година с 16,6%. и с 40 % спрямо 2014 г.

С осигуряването на повече финансови средства за центъра за асистирана репродукция се надяваме да бъде направена стъпка към преодоляване на забавянето при финансиране на одобрените двойки с репродуктивни проблеми за стартиране на процедури по асистирана репродукция.

Едновременно с това предвиждаме да бъдат предприети и други действия за  оптимизиране дейността на Центъра за асистирана репродукция. Планираме да бъдат обсъдени необходими промени, с които да бъде оптимизирана процедурата по кандидатстване, одобряване и финансиране на двойки с репродуктивни проблеми, за което да бъдат проведени срещи и разговори със заинтересовани страни. Бихме искали също така да бъдат обсъдени и прецизирани критериите за качество дейността на лечебните заведения, осъществяващи ин-витро процедури с цел максимално ефективно разходване на публичните средства.

В заключение бих желал да Ви уверя, че Министерството на здравеопазването приема като приоритет дейностите по лечение на безплодието и по осигуряване на терапевтични възможности за двойките с репродуктивни проблеми. Считаме, че това е от особено значение не само за отделното семейство, но и за обществото като цяло, особено в настоящата обстановка на демографски срив и намалена раждаемост в България. В тази връзка дейностите по асистирана репродукция следва да са гарантирани както с финансови средства, така и организационно, при гарантирано качество на изпълнение и постигане на максимално добри резултати.

Сподели в: