Върни се горе

Относно:Разпространението на глизофат в телата на български граждани и оценка на влиянието му върху човешкото здраве.          

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с постъпило в Министерство на здравеопазването писмо с вх. № 02-01-2/13.01.2016 г., относно въпрос за разпространението на глифозат в телата на български граждани и оценка влиянието му върху човешкото здраве, Ви предоставям следната информация:

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества, активното вещество глифозат се счита за одобрено за употреба в продукти за растителна защита, с дата за изтичане на одобрението - 30 юни 2016 г.

След влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, необходимите условия за прилагане на регламента са създадени със Закона за защита на растенията (ЗЗР). Съгласно закона, компетенции относно цялостната оценка на активните вещества и на продуктите за растителна защита са възложени на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Центъра за оценка на риска, където се извършва и токсикологична оценка, оценка на експозицията и на риска за човека от експерти със съответната професионална компетентност. Информация за рисковете и възможните остри и хронични последици за здравето на хората вследствие употребата на продукти за растителна защита, съгласно разпоредбите на закона се предоставя от БАБХ.

Във връзка с гореизложеното е необходимо въпросът на г-н Ананиев да бъде отправен по компетентност към БАБХ.

До настоящия момент към МЗ не са постъпвали сигнали от БАБХ или други правителствени или неправителствени организации за вредни ефекти върху човешко здраве, вследствие на експозицията към продукти за растителна защита, съдържащи глифозат, с оглед провеждане епидемиологично проучване и предприемане на мерки за управление на риска.

Въпросите, относно научните доказателства за класифицирането на глифозат са обект на интензивни обсъждания между някои представители на научната общност, СЗО и европейските органи и институции - Европейският орган за безопасност на храните (ЕFSA), Европейската комисия (ЕК), Европейската агенция по химикали (ECHA), където вземат участие представители на посочения по-горе компетентен орган. 

Сподели в: