Върни се горе

       Относно: Прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

  

       УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с отправени от Вас въпроси относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето, Ви уведомяваме следното:

През периода 1 януари – 1 декември 2015 г. Министерство на здравеопазването работи приоритетно по изготвянето на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и Закона за лечебните заведения, които са в основата на реализирането на заложените в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. и в одобрената от Министерския съвет Концепция „Цели за здраве 2020 г.” приоритети, насочени към постигане на националните здравни цели.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето се предвижда и ще бъде включен в Законодателната програма на Министерски съвет за 2016 г., с цел повишаване ефективността на контрола ще залегнат и конкретни изменения на текстовете касаещи забраните за тютюнопушенето.

По отношението на исканите от Вас данни, Ви информираме че Министерство на здравеопазването ежеседмично обобщава постъпващата информация от регионалните здравни инспекции за извършения здравен контрол в страната по спазване изискванията на ЗЗ относно ограничаване на тютюнопушенето в закритите обществени места и на някои открити обществени места. За периода 01.01.2015 г. – 04.12.2015 г. от 28-те регионални здравни инспекции в страната са извършени общо 175 792 броя проверки (дневни и нощни) на 172 395 обекта, в работни и почивни дни. Издадени са 225 предписания, съставени са 652 акта за констатирани нарушения и са издадени 553 наказателни постановления на обща стойност 477 500 лв.

В получаваната информация се съдържат и данни за лицата, на които са наложени глоби и имуществени санкции по ЗЗ. За периода  01.01.2015 г. – 04.12.2015 г. на физически лица са съставени 518 акта за констатирани нарушения и са издадени 406 наказателни постановления. На юридически лица (в т.ч. и на еднолични търговци) са съставени 132 акта за констатирани нарушения и са издадени 136  наказателни постановления.

За горепосочения период в РЗИ в страната са получени 1 307 сигнала по телефона за нарушаване на забраната за тютюнопушене. Извършени са 2 712  проверки в 2 538 обекта. За констатирани нарушения са съставени 221 акта е за административно нарушение от които 179 – на физически лица и 49 – на юридически лица (в т.ч. и еднолични търговци).  Издадени са 242 наказателни постановления, от които 221 на физически лица и 21 – на юридически лица (в т.ч. и еднолични търговци) на обща стойност 100 300 лв.

По данни на регионалните здравни инспекции по-голям брой сигнали постъпват по електронен път, чрез обявените за това електронни пощи на интернет страниците на всяка инспекция.

В заключение Ви уверяваме че Министерство на здравеопазването и занапред ще продължи да следва принципна и последователна политика за опазване здравето на населението чрез спазване и изпълнение на установените с нормативен акт здравни изисквания по отношение на ограничаване на тютюнопушенето на обществени места. 

Сподели в: