Върни се горе

Относно: Преустановяване на дейността на  „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ ЕООД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА, 
УВАЖАЕМИ Г-Н ШОПОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

 

„Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ ЕООД  гр. Котел е еднолично дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност - физикално лечение и рехабилитация на всички заболявания показани за лечение с факторите на физикалната и рехабилитационна медицина. 
Държавните лечебни заведения са търговски дружества по смисъла на Търговския закон и § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за лечебните заведения и като такива се управляват и представляват от ръководните си органи. Дружествата са самостоятелни юридически лица и тяхното управление е поверено на избраните ръководни органи, които в съответствие с чл. 6, ал. 2 от Закона за публичните предприятия са длъжни да действат информирано, добросъвестно, с дължимата грижа и внимание и в най-добрия интерес на предприятието и собствениците на капитала. 
Видно от представеният заверен от независим регистриран одитор годишен финансов отчет за 2022г., към 31.12.2022 г. „СБР-Котел“ ЕООД регистрира отрицателен текущ финансов резултат загуба от -126 хил. лв. и просрочени задължения в размер на 159 хил. лв. 
По данни от дружеството към 31.03.2023 г. лечебното заведение регистрира текущ финансов резултат загуба в размер на -101 хил. лв. и просрочени задължения в размер на 249 хил. лв., от които към персонала 145 хил. лв., данъчни задължения 67 хил. лв., доставчици 19 хил. лв. и лихви 18 хил. лв. 

Министерство на здравеопазването бе сигнализирано за влошеното финансово състояние на СБР-Котел ЕООД, гр. Котел на 16.05.2023 г. от управителя на дружеството с кратък доклад, в който схематично, с няколко изречения, са изложени проблемите на дружеството, без да са посочени причини за това състояние, а именно: трайно намаляване на броя на преминалите пациенти в продължение на 5 месеца, нарастване на комунално-битовите разходи, невъзможност за изплащане на възнаграждения на персонала, рязко намаляване на приходи от наеми, по-малък обем от платени услуги, напускане на персонал.
В края на месец май 2023г. д-р Влахов - бивш управител на дружеството е уведомил Министерство на здравеопазването, че предвид липсата на необходимия брой медицински специалисти, лечебното заведение не може да осигури 24-часово изпълнение на лечебната дейност  и преустановява приема на пациенти, считано от 01.06.2023г.  
Следва да се отбележи, че още в края на месец февруари 2023 г. в Министерство на здравеопазването постъпва молба от д-р Цветан Влахов, за предсрочно прекратяване на договора за възлагане на управлението на СБР- Котел ЕООД, като в нея не се посочват мотиви за искането.
В резултат на молбата, Министерство на здравеопазването обяви конкурс за избор на нов управител по реда на Закона за публичните предприятия, като в рамките на обявената процедура (въпреки удължаването й) не постъпиха заявления за участие. По тази причина и при условията, определени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия с протокол на едноличния собственик на капитала № РД-16-284 от 05.06.2023 г. бе освободен управителят д-р Цветан Влахов и  назначен г-н Евгени Любенов. С назначаването на който  трябваше да започне и процеса  от мерки, свързани със стабилизиране на дружеството. Това не се получи.
Последва и подаване на молба до министъра на здравеопазването от г-н Любенов  за предсрочното му освобождаване. С Протокол на едноличния собственик на капитала № РД-16-339 от 29.06.2023 г. същият бе освободен и назначен д-р Григор Костов Малев.

Дължа да Ви информирам уважаеми госпожи и господа народни представители, че по случая, Министерство на здравеопазването сезира Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ към МЗ за извършване на проверка и изясняване на причините, довели до влошеното състояние на лечебното заведение.  
Резултатите от проверката на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ показват, че през 2023 г. са напуснали общо 20 служители на лечебното заведение, от които 12 поради неизплатени трудови възнаграждения. През месец януари 2023г. на персонала са изплатени трудовите възнаграждения в размер на 95 %, а за месец февруари 2023 г. - в размер на 70%. За месеците март и април на текущата година не са изплащани възнаграждения. През 2022г. и 2023г. управителят не е провеждал конкурси за попълване на свободните щатни длъжности. При извършена проверка от дирекция „Инспекция по труда“ – Сливен  са дадени задължителни предписания за изплащане в пълен размер на трудовите възнаграждения за извършена работа и парични обезщетения на 24 лица с обща стойност на задълженията по предписанието  61 253 лв. и срок за изпълнение до 30.06.2023г. 
Комисията от ИА „Медицински надзор“ констатира, че сравнителният анализ на преминали болни и проведени леглодни през първото тримесечие на 2022 г. и 2023 г. не кореспондира с твърденията на управителя  за „огромния спад на преминали пациенти“, изложени в докладната записка до министъра на здравеопазването. Въпреки влошено финансово състояние на лечебното заведение, управителят не е извършил задълбочен анализ и не са набелязани  мерки за стабилизирането му. Липсва изготвен и утвърден от управителя план за погасяване на задълженията, в т. ч. просрочените по контрагенти, който да урежда реда и условията за погасяване на тези задължения. При проверката са констатирани нарушения на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, за което ще бъде образувано административно-наказателно производство. 
  
Уверявам Ви,  уважаеми госпожи и господа народни представители, че екипът на Министерство на здравеопазването търси законосъобразни възможности за стабилизиране на дружеството и съхраняване на основната медицинска дейност. На свое заседание от 28 юни т. г. Ръководството на Министерство на здравеопазването взе решение за преобразуване на Специализирана болница за рехабилитациа - Котел ЕООД чрез вливане в Специализирани болници за рехабилитация –Национален комплекс ЕАД.
 

Сподели в: