Върни се горе

ОТНОСНО:  Извършени проверки в Център за спешна медицинска помощ  гр. Русе през 2017 г. и до месец март 2019 г.

              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НАЙДЕНОВА,

 

В Центъра за спешна медицинска помощ гр. Русе е извършен вътрешен одит за консултиране през 2019 г. относно: анализ и оценка на  законосъобразно определяне, осчетоводяване и отчитането на разходите за заплати и  установяване наличието и ефективността на контролните дейности по отношение на тях, както и дали разписаните контролни дейности, касаещи тяхното определяне, начисляване и изплащане,  са адекватни и ефективни. Установени са редица пропуски и нарушения, основните от които са:

  • Във Вътрешните правила за работната заплата за целия проверяван период не е разписан редът за планиране на средства за основни работни заплати и допълнителни възнаграждения за незаетите длъжности. Липсва изградена цялостна система за оценка на трудовото изпълнение на служителите и техния принос за постигане резултатите на центъра. Не са определени измерими показатели за оценка на служителите. Не е разписано по какъв начин се оценява трудовото изпълнение на служителите и как това влияе върху работните заплати и допълнителните възнаграждения.
  • В поименните разписания за одитирания период, представени на одиторския екип е съставяна рекапитулация на необходимите средства за работна заплата за месец. В рекапитулацията не са планирани суми за извънреден и нощен труд и за работа на официални празници, въпреки че  това са присъщи плащания, свързани с организацията на труда в ЦСМП. Неправилното изготвяне на разчетите за необходимите средства за работна заплата създава риск от недостиг от средства за изплащане на част от работните заплати на персонала . 
  • При разпределението на средствата за определяне на индивидуални основни работни заплати са допуснати сериозни  диспропорции, като за някои от административните длъжности процентът на завишение спрямо началната работна заплата е значително по-висок от този на медицинския персонал. В същото време съществуват длъжности, за които получаваните работни заплати са под началните, определени в КТД за отрасъл „Здравеопазване”.
  • Допълнително материално стимулиране за постигнати резултати за 2017 и 2018 год. е определено на служителите пропорционално на индивидуалните основни заплати и отработените дни, без да се оценява трудовото изпълнение на служителите и приноса им за постигане на целите на центъра.

Във връзка  с извършения одитен ангажимент в ЦСМП-Русе, от директора на ЦСМП-Русе е изготвен план за действие за изпълнение на дадените препоръки в одитния доклад. Планът за действие се изпълнява.

В ЦСМП гр. Русе е извършена и финансова инспекция от Агенцията за държавна финансова инспекция за периода през 2018 г. със следния обхват.:

  • Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. разходи за доставка на лекарствени продукти, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки;
  • Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. разходи за доставка на медицинска апаратура;
  • Проверка за законосъобразност на отчетените през 2018 г. разходи за болнично хранене и безплатна храна на персонала.

В доклада на АДФИ за извършената финансова инспекция в ЦСМП гр. Русе не са установени нарушения.

При желание от Ваша страна, бих могъл да Ви предоставя копие от доклада на звено „Вътрешен одит“ в МЗ и от доклада на АДФИ за извършените проверки в ЦСМП, гр. Русе.

Уверявам Ви, че Министерството на здравеопазването предприема всички необходими мерки за стабилизиране на центровете за спешна медицинска помощ, вкл. и ЦСМП, гр. Русе.

Сподели в: