Върни се горе

ОТНОСНО: Критериите за откриване на спешни отделения в лечебните заведения за болнична помощ, независимо от собствеността им и съобразени ли са тези разкривания с националната здравна карта

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

Във връзка поставения от Вас въпрос, предоставям следната информация:

Системата за спешна медицинска помощ в България е нeразделна част от общата здравна система и следва да се разглежда като функционално обединение на дейности и структури във връзка с диагностиката и лечението на лица със спешни състояния, осъществявани в извънболнични и болнични условия.

По смисъла на Закона за лечебните заведения, лечебни заведения могат да се създават от държавата, от общините и от други юридически и физически лица, като всички лечебни заведения са равнопоставени независимо от собствеността им. Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, следва да се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.

Спешнотo отделение е структура на лечебно заведение за болнична помощ за активно лечение, в която екип от лекари с помощта на друг медицински и немедицински персонал извършва непрекъсната денонощна медицинска дейност при спешни пациенти в обхвата на специалността "Спешна медицина" при спазване на медицинския стандарт по „Спешна медицина“.

Критериите за разкриване на спешно отделение в лечебно заведение за болнична помощ са изчерпателно регламентирани в НАРЕДБА № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и медицинския стандарт по „Спешна медицина“. Също така, разкриването на спешно отделение в лечебно заведение за болнична помощ следва да е съобразено и с реалните потребности на населението от спешна медицинска помощ в Националната здравна карта.

В тази връзка, разкриването на структура за прием на спешни пациенти в медицинския стандарт „Спешна медицина“ е обвързано и с капацитета на лечебно заведение за болнична медицинска за тяхното обслужване и възможностите на спешното отделение да осъществява дейността си във функционално взаимодействие с други болнични структури в обхвата на други медицински специалности в спешния им компонент, формиращи спешен болничен комплекс.

Лечебните заведения за болнична помощ осъществяват дейност след издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност от министъра на здравеопазването, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" на основание чл. 46, ал. 2 и 4, чл. 47 и чл. 50, ал. 2 и 3 от Закона за лечебните заведения.

Разкриването на спешно отделение в структурата на лечебно заведение за болнична помощ, което не е осъществявало досега дейност по медицинската специалност „Спешна медицина“, представлява промяна в обстоятелствата на издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност на съответната болница чрез осъществяване на „нова медицинска дейност“ и независимо от собствеността на лечебното заведение следва да се извършва при спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, включително при спазване на медицинския стандарт „Спешна медицина“.

Промени в разрешението за осъществяване на лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ чрез вписване на нови медицински дейности се извършват само след издадена заповед на министъра на здравеопазването по реда на чл. 37б от Закона за лечебните заведения.

В хода на административната процедура по чл. 37б от Закона за лечебните заведения на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е възложено да оценява потребностите на населението от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта и предоставените от лечебното заведение документи, както и съответствието на спешното отделение с изискванията на закона и медицинския стандарт „Спешна медицина“.

В заповедта на министъра на здравеопазването, с която се разрешава извършването на нови медицински дейности от лечебно заведение за болнична помощ, се определят: видът на новите медицински дейности, структурите, в които ще се осъществяват, предвижданият брой легла за болнично лечение и нива на компетентност на съответните структури, както и срокът за реализиране на проекта, до който лечебното заведение може да подаде заявление за промяна в обстоятелствата на разрешението за осъществяване на лечебна дейност по реда на чл. 47 от Закона за лечебните заведения.

В заключение бих желал да Ви уверя, че нашата цел е да гарантираме на българските граждани равнопоставен достъп до здравни услуги чрез интеграция на двете основни части на системата - извънболнична и болнична спешна медицинска помощ, съответстваща на най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, непрекъснатост, достатъчност, качество и безопасност.

Сподели в: