Върни се горе

ОТНОСНО: сградния фонд и терена на  „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен” ЕООД /в ликвидация/

    

УВАЖАЕМа ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЕВ,

 

С решение на едноличния собственик на капитала на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен” ЕООД,  от 2010 година дружеството е прекратено чрез ликвидация.

Процесът на ликвидационната процедура е затруднен по няколко причини – липса на парични средства в дружеството, неизпълнение на задълженията по договор за възлагане на ликвидацията по отношение на имуществото и документацията на дружеството от ликвидаторите и липса на активни действия от тяхна страна за довършване  на процедурата.

Уведомени сме, че към настоящия момент е налице проверка  в Областна дирекция на МВР - Сливен по прокурорска преписка № 285/2019г. по описа на районна прокуратура – Сливен във връзка със съмнения за  неправомерни действия по ликвидационната процедура.

Теренът, върху който са разположени сградите на лечебното заведение „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен” ЕООД /в ликвидация/ не е собственост на дружеството, а е държавна собственост и същият се управлява от областния управител на Област Сливен. В този смисъл Министерство на здравеопазването няма отношение към неговото стопанисване. Що се касае до сградите, налице са активни действия от страна на Община Сливен по обследване и издаване на предписания, тъй като същите са в лошо състояние поради липсата на средства в дружеството за стопанисването им и поради това, че процесът на ликвидация продължава значително. Предписани са и действия за консервиране на основната болнична сграда, която има статут на недвижима културна ценност. Министерство на здравеопазването ще направи анализ за размера на средствата, които са необходими за да бъдат изпълнени тези предписания.

Сподели в: