Върни се горе

ОТНОСНО: Финансиране на лечението на деца

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

 

В отговор на поставения от Вас въпрос, относно причините, поради които пациенти с налична дарителска сметка за лечение в чужбина са длъжни да заплащат лечението си, което им се полага по закон в българските лечебни заведения, Ви предоставям следната информация:

 Българските граждани имат право на заплащане на медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, след предварително одобрение от НЗОК, дадено по реда на Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане.         

Обхватът на медицинските услуги при лица до 18-годишна възраст е определен в чл. 7 и 8, а условията и реда за одобряване и ползване на тези услуги – чл. 23 – 40 от цитираната наредба. За заплащане на услуги от обхвата на наредбата, в НЗОК се подава съответно заявление, към което се прилага декларация по приложение № 5 от наредбата. Декларацията е по образец и в нея изрично се посочва липса или наличие на дарителска сметка за услугите, за които се кандидатства по заявлението, както и съгласие или несъгласие паричните средства по същата да бъдат използвани за финансиране на съответната услуга.

По всяко заявление управителят на НЗОК издава заповед по чл. 39 от наредбата, с която одобрява или отказва заплащането на услугите по съответното заявление. Задължителен елемент на заповедта е посочването на паричната сума, която трябва да бъде заплатена, отделните елементи и други условия по заплащането,  вкл. евентуалното самоучастие на заявителя със средства от дарителски сметки в негова полза за заплащане на дейности по заявлението. Във връзка с декларираната от заявителя информацията за наличие на дарителска сметка, съществуват следните възможности:

  • В случай, че заявителят е декларирал наличие на дарителска сметка за извършване на медицинската услуга, за която кандидатства, в заповедта на Управителя на НЗОК се отразяват всички обстоятелства относно сметката – банка, №, наличност, както и сума, която НЗОК следва да заплати, в случай, че сумата по сметката не е достатъчна. Съгласно      чл. 50, ал. 3 от Наредба № 2/2019 г., при използване на средства от дарителски сметки, съответната сума се приспада от стойността, която се превежда от НЗОК;
  • В случай, че заявителят е отказал средствата от дарителската сметка да бъдат използвани за заплащането на съответната медицинска услуга, на основание чл.9, т.1 във връзка с чл.6, т.7 от Наредба №2/2019г., Управителят на НЗОК издава заповед за отказ за заплащане на услугата по чл. 7 и 8 от същата наредба.
  • В случай че заявителят е декларирал наличие на дарителска сметка за извършване на медицински услуги, различни от тези, за които кандидатства, това обстоятелство се отразява в заповедта, като средствата не се използват за заплащане на услугите по чл. 7 и 8 от Наредба № 2/2019 г.

С регламентираните с Наредба № 2/2019 г. възможности, посочени по-горе, е гарантирано финансирането на медицински и други услуги от обхвата на наредбата да се осъществява с публични средства.

Разпоредбите от Наредба № 2/2019 г. относно използването на средства от наличните набирателни и дарителски сметки за лечението на децата предизвика сериозен дебат. Такъв беше проведен през последните седмици и между Министерството на здравеопазването, НЗОК и представители на родители на деца с онкохематологични заболявания и на лечебни заведения, в които тези деца се лекуват.  С всички тях започнах изключително конструктивен диалог, който е безпрецедентен за последните 10 години.

В момента Министерството на здравеопазването и представители на другите страни в диалога разработват проект на промени в Наредба № 2/2019 г. в този смисъл.

Предлага се занапред в процедурите пред НЗОК относно одобряването на финансиране на лечение на деца по Наредба  № 2/2019 г. да не се изследва и да не се взема предвид по никакъв начин въпроса за наличието или липсата на набирателни и дарителски сметки в полза на лечението.  Ще оптимизираме обхвата на документите, сроковете за подаването им, както и взаимоотношенията между отделните лечебни заведения и институциите при осигуряване на необходимите лекарствени продукти. Родителите няма да се занимават повече с документация. Това ще се случва на ниво болница – здравна каса. Срокът, който сме си поставили с родителите, лекарите и лечебните заведения, за да финализираме промените в Наредба № 10 за заплащане лечението на деца в чужбина от НЗОК  и Наредба № 2, е до края на месеца. Целта е до края на август да бъдат обнародвани в Държавен вестник и от септември да са в сила. Процедурите и редът ще бъдат оптимизирани, така че да се осигури необходимото лечение на децата не само за тези заболявания, а и за заболявания, които изискват повтарящо се лечение на по-голяма група от пациенти. Болниците ще могат да правят своите заявки за по-продължителен период от време – 3 или 6 месеца, като планират необходимите количества и договарят същите с притежателите и търговците. Целта е да не се стига до недостиг или липса на лекарствени продукти. По отношение отпадането на някои лекарствени продукти за онкологични заболявания на деца от Позитивния лекарствен списък и по време на срещите стана ясно, че лекарствата отпадат не по вина на администрацията, а поради липса на доставка на лекарствени продукти от притежателите на разрешения за употреба или оттеглянето им от ПЛС. За лечението на деца е предвиден и друг ред с наредба на министъра на здравеопазването, съгласно който за деца се доставят нерегистрирани лекарства и по този механизъм е осигурена възможност болниците да се снабдяват с тях.

Нашата цел е да елиминираме бюрократичната тежест за родителите на деца с онкологични заболявания, в резултат на конструктивния диалог, който провеждаме се надявам да продължим с всички заинтересовани страни.

Сподели в: