Върни се горе

Относно: Програма за дентално протезиране на възрастни хора

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ,

 

Съгласно чл. 45 от Закона за здравното осигуряване

Чл. 45. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща оказването на следните видове медицинска помощ:

  1. медицински и дентални дейности за предпазване от заболявания;

  2. медицински и дентални дейности за ранно откриване на заболявания;

  3. извънболнична и болнична медицинска помощ за диагностика и лечение по повод на заболяване;

  4. долекуване, продължително лечение и медицинска рехабилитация;

  5. неотложна медицинска помощ;

  6. медицински грижи при бременност, раждане и майчинство;

  7. (отм., бр. 98 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г.);

  8. аборти по медицински показания и при бременност от изнасилване;

  9. дентална помощ;

10. медицински грижи при лечение в дома;

11. предписване и отпускане на разрешени за употреба лекарства, предназначени за домашно лечение на територията на страната;

12. предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията на страната, както и на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ;

13. медицинска експертиза на трудоспособността;

14. транспортни услуги по медицински показания;

15. медицински дейности и лекарствени продукти извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани с трансфер от Министерството на здравеопазването съгласно закона за бюджета на НЗОК за съответната година;

16. (отм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.);

17. (отм., бр. 106 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.).

(2) Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15, се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, с наредба на министъра на здравеопазването.

Така цитираните законови разпоредби налагат извода, че НЗОК следва да заплаща от своя бюджет само за медицинската помощ по чл.45, ал.1 от ЗЗО, с изключение на т. 11, 12 и 15, определена в наредбата по чл.45, ал.2 от Закона за здравното осигуряване.

 Зъботехническата помощ („трудът на зъботехниците“) и „стойността на съответните материали и консумативи“ за протези на възрастните хора не са в обхвата на чл. 45 от Закона за здравното осигуряване, както и на наредбата по чл.45, ал.2 от Закона за здравното осгуряване, поради което същите не са предмет на договаряне в Националния рамков договор за денталните дейности.

Медицинската помощ извън обхвата на чл. 45 и договореното в Националния рамков договор, както и разходите за клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия не се закупува от НЗОК (арг. чл. 51 от ЗЗО).

В допълнение по така поставения въпрос уточнявам, че до момента в България няма приета Програма за дентално протезиране на възрастни хора.

Сподели в: