Върни се горе

Относно: Създаването на Национална онкологична стратегия

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. КЛИСАРОВА И ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

Държавата има сериозно отношение към пациентите с онкологични  заболявания, имайки предвид, че злокачествените заболявания са значим и нарастващ здравно – социален проблем. В световен мащаб, след сърдечно-съдовите заболявания ракът продължава да е втората по честота причина за умирания от хронични неинфекциозни болести. България не прави изключение. По данни на Националния център за обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ злокачествените заболявания заемат второ място - 16,1% от умиранията от хронични незаразни болести.

Към момента няма изготвена Национална онкологична стратегия у нас. Министерство на здравеопазването, обаче, разработи Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г., в която фигурират и злокачествените заболявания. В Работната програма са посочени дейностите за превенция и профилактика чрез намаляване нивото на 4-те основни рискови фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност, злоупотреба с алкохол и ранна диагностика чрез провеждане на популационен скрининг на най-често срещаните локализации. В Националния център по обществено здраве и анализи се поддържа Национален скринингов регистър по програмата.

В Наредба № 8/2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията също фигурират дейности за ранното откриване и проследяване на  злокачествените заболявания.

Днес, България е една от водещите страни в Европа по достъп на пациентите до качествено онкологично лечение.

С оглед постигане комплексност на лечението на пациентите с онкологични заболявания, Министерство на здравеопазването осигурява средства за закупуването на най-съвременна медицинска апаратура за провеждане на диагностика и лъчелечение. През последните години лечебните заведения, в които се лекуват пациенти с онкологични заболявания бяха оборудвани с лъчетерапевтична апаратура, с която може да се провежда и радиохирургия. Разширен бе и пакета медицински дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК с нови клинични пътеки: «Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания» и «Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания», които влязоха в сила от 2015 г. Преди това този вид лъчелечение се провеждаше в чужбина.

Въведената от 2016г. система за оценка на здравните технологии у нас даде възможност за ускорен достъп на пациентите със злокачествени заболявания до модерни иновативни лекарствени продукти. Актуализирани са клиничните пътеки за лекарствено лечение на онкологичните заболявания и клинични процедури, като са добавени лекарствени продукти към тях, в съответствие с най-съвременните терапевтични схеми за лечение. От 2018г., както знаете, НЗОК ще заплаща стойността на 6 иновативни молекули за лечение на малигнени хемопатии и за    5 нови прицелни молекули за лечение на солидни тумори.

В заключение, отново бих искал да подчертая, че политиката на Министерство на здравеопазването е насочена за получаване на комплексно лечение на пациентите със злокачествени заболявания, което да се извършва в едно лечебно заведение, с достатъчен капацитет, специалисти и в съответствие с високите съвременни технологии.

Сподели в: