Върни се горе

Относно: Осигуряване на спешна медицинска помощ на населението на град Копривщица.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕНЧЕВ,

 

Основната цел на спешната медицинска помощ е да бъде прекъснато развитието на остри или внезапно възникнали животозастрашаващи, потенциално животозастрашаващи или заплашващи с тежки или необратими увреждания за здравето заболявания.

В обхвата на спешната медицина не са организиране и провеждане на планови медицински дейности, като профилактични прегледи и транспорт на пациенти за планови медицински прегледи. Тази дейност на територията на град/община Копривщица се изпълнява от две медицински и една дентална практика за първична извънболнична медицинска помощ.

При структуриране на системата за спешна медицинска помощ, град Копривщица е включен в обхвата на Център за спешна медицинска помощ София, респективно Филиал за спешна медицинска помощ Пирдоп.

Филиалът за спешна медицинска помощ Пирдоп, в чийто район на обслужване попада и град Копривщица е създаден при съображение за възможност за оказване на навременна спешна медицинска помощ на населението както на община Пирдоп, така и на град Копривщица, чието население към 2016 г. е 2 135 души /НСИ/. Структурата му и броят на мобилните медицински екипи е съобразено с инфраструктура, комуникации, брой население, време на достъп. Филиал за спешна медицинска помощ Пирдоп е структуриран с два мобилни медицински екипа (реанимационен и лекарски за спешна медицинска помощ) и един стационарен екип, с обща численост 38 щата.

За 2017 г. изпълнените спешни повиквания от екипите на ФСМП Пирдоп за град/община Копривщица  са 50. Повикванията са изпълнени без усложнения в рамките 30-40 минути.  

Отчитайки броя население на гр. Копривщица и времето на достигане на мобилните екипи до подадения адрес, разкриването на Филиал за спешна медицинска помощ в град Копривщица както от медицинска, така и от финансова гледна точка е  не ефективно.

С осигуряването само на оборудвана линейка, без медицински персонал няма как да се изпълнява основната цел на системата – осигуряване на спешна медицинска помощ.

При сегашната структура и организация Филиал за спешна медицинска помощ Пирдоп функционира повече от 20 години.

За този период не са регистрирани проблеми при обслужване населението на град Копривщица. Считам, че с така структурирания Филиал за спешна медицинска помощ е възможно оказване на навременна и адекватна спешна медицинска помощ на населението в община Пирдоп и град Копривщица.

Сподели в: