Върни се горе

Относно: състоянието на питейната вода в град Брегово

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

 

Съгласно Закона за водите (ЗВ) водите се управляват на национално и на басейново ниво.

Управлението на водите на национално ниво се осъществява от министъра на околната среда и водите, а на басейново ниво в обхвата на една или няколко водосборни области се осъществява от басейнови дирекции за управление на водите към Министерство на околната среда и водите. Басейновите дирекции наблюдават и контролират качествата на водата в подземните и повърхностни водни тела, като планират и участват в провеждането на дейностите по мониторинг на водите, събират, съхраняват, обобщават данните, анализират и докладват за получените резултати за съответния речен басейн и изготвят мерки за опазване на водните тела.  

Поддържането на водопроводните системи и подаването на питейна вода, отговаряща на изискванията за качество е изцяло отговорност на водоснабдителните дружества, които стопанисват и експлоатират водоснабдителните системи.  

Министерство на здравеопазването чрез 28-те  Регионални здравни инспекции (РЗИ) осъществява контролен мониторинг за проверка на качеството и безопасността на питейната вода в населените места на крана при потребителя и изпълнението на задълженията на ВиК операторите.

Видно от казаното до тук е, че отговорността за доставянето на населението на чиста и безопасна питейна вода е разпределена между държавните институции в зависимост от тяхната експертиза и компетентност и не е ангажимент само на министерство на здравеопазването.

Във връзка с гореизложеното и в контекста на Вашия въпрос  Ви уведомявам, че компетентност и експертиза да оцени има ли опасност от бъдещи промени в състоянието на подземните водни тела, което може да се отрази и върху качеството на питейната вода подавана за гр. Брегово и региона, има министерство на околната среда и водите чрез своите експерти.

Регионална здравна инспекция Видин /при създалата се ситуация в гр. Брегово/ е предприела незабавни мерки за проследяване качеството и безопасността на подаваната за питейно-битови цели вода в населеното място.

На 12.03.2018 г. са взети проби от 5 пункта в града на крана при потребителя. Пробите са анализирани по микробиологични и физико-химични показатели, включително:  желязо, цинк, мед, манган, олово, арсен, хром, магнезий, алуминий, цианиди, бор, кадмий и никел. На 16.03.2018 г . отново са взети проби от крана при потребителя за анализ по химични показатели, в това число тежки метали. Резултатите от анализираните проби не показват отклонения от максималните стойности съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

На 20.03.2018 г. отново са взети проби питейна вода от крана при потребителя за анализ по микробиологични и всички физико-химични показатели. Към момента резултати не показват отклонения от изискванията за качество и безопасност  по микробиологични показатели. Все още не са приключили анализите на пробите  по физико-химични показатели.

С цел недопускане риск за здравето на населението директорът на РЗИ Видин е изпратил писмо до директора на Басейнова дирекция Дунавски район за предоставяне на информация от негова страна относно състоянието на подземното водно тяло и  риска от замърсяването му.

След експертния отговор от страна на басейновата дирекция, РЗИ Видин /при необходимост/ ще издаде предписание до ВиК Видин за провеждане на учестен мониторинг на качествата на питейната вода по очакваните замърсители.

С цел опазване на общественото здраве инспекцията чрез учестен контролен мониторинг също ще продължи да наблюдава качеството и безопасността на питейната вода в гр. Брегово до намаляване на евентуалния риск от замърсяване на водите, използвани за питейно водоснабдяване на населеното място.

Сподели в: