Върни се горе

Относно: финансово състояние  на СБАЛББ Перник

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,

 

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% държавно участие в капитала. Едноличен собственик на капитала е  държавата, чийто права се упражняват от министъра на здравеопазването.

Съгласно издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност са разкрити и осъществяват дейност по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия"   Фтизиатрично отделение с 35 легла  и  Пулмологично отделение с 60 легла. Болницата разполага и със структури, подпомагащи основната дейност. Такива са:  Отделението по образна диагностика, Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория.  

От представения предварителен финансов отчет към 31.12.2017г. е видно, че лечебното заведение е реализирало общо приходи в размер на 1 265 хил. лв., при 1 283 хил. лв. към 31.12.2016г., т.е. намалението на общо приходите през 2017г. спрямо 2016г. е с 18 хил. лв. или с 1,40 %.      

Общо разходите на дружеството по предварителни данни към 31.12.2017 г. са в размер на 1 268 хил. лв., а към 31.12.2016 г. същите са 1 349 хил. лв.  

По предварителни данни от счетоводния отчет към 31.12.2017г. общо задълженията на лечебното заведение  са в размер на  483 хил. лв., при 448 хил. лв. към края на предходната година. От тях просрочените задължения са на стойност 241 хил. лв., при 202 хил. лв. към 31.12.2016 г. Видна е тенденцията за увеличение както на общо задълженията, така и на просрочените задължения на лечебното заведение спрямо предходната година.

За периода 2010 – 2017 г. Министерство на здравеопазването не е предоставяло  целеви средства за капиталови разходи на СБАЛББ–Перник.

Към 31.12.2017г. лечебното заведение е заявило искания за капиталови субсидии от бюджета на Министерство на здравеопазването общо в размер на 761 920,00 лв., за закупуване на медицинска апаратура и за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води. До момента не е постъпвало искане от лечебното заведение за предоставяне на капиталови средства за ремонти на сградата, както и на отоплителния котел.              

Уважаеми г-н Владимиров,

Ръководството на Министерство на здравеопазването предприе действия по изготвяне на единни стандарти за управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и механизми за контрол по тяхното изпълнение. Създаването на такива механизми ще даде възможност на управителните органи на болниците да упражняват реални мениджърски компетентности и съответно отговорности по финансовото управление на дружествата, което да бъде насочено и към ефективно използване на наличните финансови ресурси.

Уверявам Ви, че в министерството активно работим в посока намиране на законосъобразен вариант за преодоляване на общата задлъжнялост на държавните и общинските болници, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Сподели в: