Върни се горе

ОТНОСНО: състоянието на интензивното отделение при МБАЛББ „Св. София“ ЕАД

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ И Д-Р ТАСКОВ,

 

Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София“ ЕАД  /МБАЛББ „Св. София“ ЕАД/  гр. София е лечебно заведение – търговско дружество със 100%  държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването.

Като търговско дружество по смисъла на Търговския закон и на § 1, т. 2 на Закона за лечебните заведения същото се управлява и представлява от ръководните си органи. Дружеството е самостоятелно юридическо лице и неговото управление е въпрос на мениджърски подход и умения на избраните ръководни органи, които са длъжни с грижата на добър търговец да управляват повереното им дружество и във всички свои действия да се ръководят в най-голяма степен от защитата на неговите интереси.

Органите на управление на лечебните заведения осъществяват и политиката по управление на човешките ресурси. От компетентността на съвета на директорите на дружеството е определянето на организационната структура и утвърждаването на вътрешно-нормативната уредба на лечебното заведение относно управлението на човешките ресурси в съответствие с действащото законодателство и раздел IV от Наредба № 5/17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, в т.ч. и по отношение на обезпечаването на клиниките с необходимия брой медицински специалисти.

Във връзка с поставения от Вас въпрос бе изискана информация от МБАЛББ „Св. София“ ЕАД.

По данни от лечебното заведение Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е структурно звено към болницата, в което функционират две отделения – Отделение по интензивно лечение  /ОИЛ/ и Отделение по анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/.

Съгласно щатното разписание на лечебното заведение в ОАИЛ са предвидени 10 длъжности за медицински сестри. Реално заети са 7 , от които 2  анестезиологични медицински сестри. Отделението е изпитало временно затруднение вследствие на непредвидено заболяване на две от медицинските сестри, поради отпуск по болест в периода от 23.10.2019  г. и от 08.11.2019 г.

От страна на ръководството на лечебното заведение информират, че са предприели своевременни действия по осигуряване на 4 щатни медицински специалисти, като такива са назначени, както следва: от 1 ноември, от 18 ноември, от 25ноември и от 1декември 2019 година.

Сподели в: