Върни се горе

Относно: Дарителски платформи за закупуването на медицинска апаратура

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ И Д-Р ТАСКОВ,

           

Детското здраве е основен приоритет в сектор здравеопазване съгласно Националната здравна стратегия 2020.

Важен акцент и стъпка напред в цялостната политика по отношение на грижите за детското здраве е и приетата от Министерския съвет Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020г.

Отчитайки факта, че грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения, усилията за подобряване на здравните услуги следва да са насочени към осигуряване на по-добър и навременен достъп на всички бременни жени и новородени деца до високотехнологична специализирана апаратура и здравни услуги.

С оглед осигуряване на оптимална послеродова адаптация на новородените деца и лечение на всички патологични  състояния, възникващи в неонаталния период, в Наредба № 13 от 2014г. за утвърждаване на медицински стандарт  "Неонатология" са въведени изисквания към лечебните заведения, извършващи дейности по неонатология от съответното ниво на компетентност, отнасящи се до кадровата и материална осигуреност, вкл. задължителното оборудване с транспортни инкубатори,  организацията на транспорт в неонатологични отделения с по-високо ниво на компетентност или в специализирани детски клиники (кардиологични, хирургични и др.).

В тази връзка Министерството на здравеопазването в качеството на конкретен бенефициент изпълни Предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  и Норвежкия финансов механизъм.

Основната цел на проекта бе  намаляване броя на деца с вродени заболявания и намаляване на детската смъртност в страната. С изпълнението на проекта бе подобрено качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи във всяка от 28-те области в страната. Модернизирани бяха отделенията по Неонатология в 33 лечебни заведения в страната чрез закупуване и доставка на 436 високотехнологични медицински апарата.

Повишена бе и квалификацията на медицинските специалисти работещи в тях. Обучени бяха в областта на феталната морфология 124 специалисти по акушерство и гинекология.   

С Постановление на Министерския съвет  № 121/16.05.2019 г. по бюджета на МЗ за 2019 г. бяха одобрени допълнителни разходи в размер на 1 250 000 лв. за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на детското здравеопазване в страната. Със средствата ще бъдат закупени апарати за дихателна реанимация и кувьози.

С моя Заповед № РД-11-219/30.06.2019 г. бе създадена работна група, с участие на експерти от МЗ и на медицински специалисти, ръководители на водещи университетски клиники по неонатология, която разработи и подготви документация за стартиране на обществена поръчка с предмет „Доставка на апарати за дихателна реанимация и кувьози за нуждите на детското здравеопазване в страната“.

С Решение № РД-11-413/21.10.2019 г. е обявена обществената поръчка за доставка на апарати за дихателна реанимация и кувьози по две обособени позиции:  

- Доставка на неинвазивни неонатални назални респиратори за нуждите на доносени и недоносени новородени деца – 15 броя и

- Доставка на инкубатори за специални грижи за новородени деца – 40 броя.

Обявената обществена поръчка е на етап  отваряне на оферти в края на месец ноември 2019 г.

Закупената медицинска апаратура ще бъде предоставена на лечебни заведения за болнична помощ и на общини  и убеден съм, уважаеми госпожи и господа народни представители, че ще допринесе за намаляване на детската смъртност в страната и за подобряване на качеството на неонаталните грижи чрез модернизация на отделенията по неонатология.

Сподели в: