Върни се горе

ОТНОСНО: Закупуването на 120 високопроходими спешни автомобили

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЧАКЪРОВ,

 

По отношение на обществената поръчка с предмет: „Доставка медицински превозни средства (линейки) тип B с повишена проходимост и със задвижване 4х4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ с Решение № РД-11-81/08.03.2019г. е обявено класирането и избора на изпълнител за обособена позиция № 2 „Линейка за спешна медицинска помощ, тип B със задвижване 4х4 – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/“ – 78 броя. С Решение № РД-11-82/07.03.2019г. обществената поръчка се прекратява в частта по обособена позиция № 1 „Линейка за спешна медицинска помощ, тип B с повишена проходимост – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/“ – 42 броя, тъй като всички подадени оферти са неподходящи.

След влизане в сила на решението за избор на изпълнител, Министерството на здравеопазването ще предприеме действия по сключването на договор за доставка на 78 броя линейки, тип B със задвижване 4х4.

След влизане в сила на решението за прекратяване на обществената поръчка в частта ѝ по обособена позиция № 1, Министерството на здравеопазването ще предприеме действия по преобявяване на нова обществена поръчка за доставка на 42 броя линейки.

По отношение на втория въпрос се очаква в рамките на крайния срок за изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001-С01 (22.10.2021г.) всички договорени 400 линейки да са налични в системата за спешна медицинска помощ.

Сподели в: