Върни се горе

Относно: Установена наднормена концентрация на уран в град Харманли и други населени места от общината

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-ЖО ЖЕЛЕВА, Г-Н ГЬОКОВ И Г-Н ДИНКОВ,

 

 

В Регионална здравна инспекция Хасково с писмо  от 13.08.2018г. ВиК Хасково входира протокол от изследване на проба питейна вода от Зона на водоснабдяване (ЗВ)   „Харманли-2” взета от пункта при краен потребител - сградата на ВиК. Според предоставения протокол в пробата е констатирано превишаване на нормата по показател „естествен уран“. Измерената стойност е 0,043 мг/л при норма 0,030мг/л. Зоната се водоснабдява от общо девет тръбни кладенци (ТК), от които към момента на пробонабирането в експлоатация са ТК 1, 2, 5, 7, 8 и 9. Освен гр. Харманли от тези кладенци се водоснабдяват и селата Остър Камък, Надежден и Бисер.

Още същия ден е проведена работна среща със зам. управителя на ВиК Хасково, на която е взето решение незабавно да се изследват проби вода от всичките работещи кладенци поотделно, както и от събирателната шахта и контролното изследване да се извърши в Регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) –  Хасково.

Резултатите от взетите на 14.08.2018г. проби показват, че в три от кладенците, както и в събирателната шахта, нивата на уран са наднормени.

Веднага след получаване на резултатите, на 15.08.2018г. РЗИ-Хасково връчва на ВиК Хасково предписание за ограничаване ползването на вода за пиене и приготвяне на храна, както и предписание за предприемане приоритетно в най-кратки срокове действия за отстраняване на несъответствието и осигуряване на питейна вода на населението, отговаряща на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В същия ден са връчени писма на кмета на Община Харманли, както и на кметовете на селата Бисер, Надежден и  Остър камък за уведомяване на населението. Писма за възникналия проблем и наложените ограничения са изпратени и до областния управител на област Хасково и Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково. Информация за констатираното отклонение и наложените ограничения в ползването на водата е публикувана и на интернет страницата на РЗИ Хасково.

На проведена на 15.08.2018г. нова работна среща на служители на РЗИ и ВиК Хасково са обсъдени получените резултати и е взето решение да се спре подаването на вода от  ТК 8, в който са констатирани най-високи нива на уран, след което да се извърши ново контролно изследване.

Получените резултати от контролното изследване на пробите по химичен показател „естествен уран“ в ИАОС Хасково, след спиране на Кладенец 8 показват съвсем незначителни отклонения от нормата в събирателна шахта – 0,031mg/l, а в сграда ВиК – Харманли концентрацията на уран е на границата на нормата – 0,030mg/l. Тъй като спирането само на ТК 8 не е достатъчно да осигури сигурно и трайно понижение на нивата на уран под нормата, с писмо от 21.08.2018г. ВиК Хасково информират, че на 21.08.2018г. ще ограничат водоподаването и от Кладенец 7, който също е с наднормено съдържание на уран и ще извършат ново контролно изследване.

Получените на 22.08.2018г. протоколи от изследването на водата в Регионалната лаборатория на ИАОС – Хасково след спирането и на Кладенец 7 (от събирателна шахта и от с. Бисер) показват, че урана не надвишава допустимото ниво и е в границите на 0,018 - 0,025мг/л.

За потвърждаване на резултатите на 22.08.2018г. е извършено пробонабиране от всички населени места в зоната на водоснабдяване – от 2 пункта в гр. Харманли и по един от селата Бисер, Остър камък и Надежден. Пробите са представени в ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ- София за анализ по показател естествен уран. От един от пунктовете в гр. Харманли е взета вода и за радиологичен анализ, която е изпратена за анализ в БАН.

На 27.08.2018г. от РЗИ Хасково отново е извършено пробонабиране от 6 пункта от Зона за водоснабдяване- Харманли (3 пункта в гр. Харманли и по 1 пункт от селата Бисер, Надежден и Остър камък), като пробите са доставени за изпитване в РЗИ  Пловдив.

На 04.09.2018г. в РЗИ Хасково са предоставени от ВиК Хасково резултатите от пробите взети на 22.08.2018г. Те показват, че в пунктовете в гр. Харманли отново се наблюдава съвсем леко надвишаване на нормата за естествен уран – 0,032мг/л., в другите две проби концентрациите са на границата на нормата (0,030мг/л), а в една е под нормата (0,025мг/л).

От получено в МЗ писмо от Министерство на околната среда и водите  от 28.08.2018г. става ясно, че за сега не може да бъде направено заключение за причините за повишените нива на уран в някои от кладенците на водоснабдителната група и ще са необходими конкретни проучвания за установяването им. 

Трябва да се отчете и факта, че във връзка с препоръките на СЗО по отношение качеството на питейната вода, в Република България от 2011 г. е въведена по-консервативна норма за показател „естествен уран“ (до 2011 г. за показателя „естествен уран“ допустимата норма бе 0,06 mg/l, т.е. два пъти по-висока от сегашната).

Съгласно прилаганата методика от СЗО лимитът за естествения уран е определен на база ежедневна консумация на вода през целия живот на човека и следователно кратковременната употреба на вода и то с незначителни отклонения от приетата норма не крие непосредствен и съществен здравен риск за населението.

Искам да Ви уверя, че и занапред Министерство на здравеопазването и неговите регионални структури стриктно ще изпълняват нормативно определените им задължения по отношение контрола върху качеството на питейните води и ще предприемат своевременни мерки с цел недопускане възникване на риск за здравето на населението.  

Сподели в: