Върни се горе

ОТНОСНО: реализиране на съвместна дейност с трансплантационните центрове в Европа на базата на двустранни и многостранни споразумения.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ,

 

Съгласно чл. 11, ал. 4 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Р. България.

Със закона е уредено и правомощието на ИАТ да координира международното сътрудничество в областта на трансплантацията.

По предоставена информация от ИАТ по въпроса за белодробни трансплантации на български пациенти, имаме уверението, че на настоящия етап агенцията е в процедура по подписване на двустранно споразумение за сътрудничество с Университетска клиника в гр. Есен, Германия, която е член на Фондация „Евротрансплант“. Двустранното споразумение за сътрудничество е на база Споразумение между ИАТ и „Евротрансплант“ за обмен на органи за трансплантация, подписано в края на 2013 г. и действащо понастоящем.

В съответствие с постановения в „Евротрансплант“ ред за подписване на двустранни споразумения за сътрудничество, от българска страна е определено лечебно заведение за болнична помощ за участие в споразумението - УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София, която съгласно Разрешението за осъществяване на лечебна дейност има вписана дейност по присаждане на бял дроб.

От страна на ИАТ и УМБАЛ “Света Екатерина“ София, са предоставени всички документи, необходими за двустранното споразумение между трансплантационен център от Евротрансплант и ИАТ/УМБАЛ „Света Екатерина“, вкл. план-проект за обучение на български специалисти.

По информация от директора на ИАТ, на настоящия етап споразумението е на етап съгласуване със съответните компетентни институции в Германия, с оглед последващо одобрение от Борда на Евротрансплант. Споразумението с трансплантационен център от държава-член на Евротрансплант е единственият начин за приемане на български пациенти в такъв и получаване на оферти за лечение на български пациенти, нуждаещи се от белодробна трансплантация.

Междувременно от страна на ИАТ са отправяни запитвания до Университетската клиника в гр. Есен за предоставяне на оферти на наши пациенти за белодробни трансплантации преди окончателното подписване на споразумението с болницата. Отговорът е , че не биха могли да предоставят оферти преди финализиране на процедурата по подписването на споразумението. Представено е и уверение, че са предприети всички необходими стъпки за съгласуването му.

След изтичане на двустранното споразумение с Университетска клиника Виена, ИАТ е осъществила контакти и с други европейски държави, за търсене на оферти за белодробна трансплантация за наши пациенти: Швейцария, Англия, Полша, Германия, Португалия, Италия, Белгия.

От италианския компетентен орган  и от испанската компетентна институция отговорът е, че не приемат чужди граждани за трансплантация на бял дроб.

В Белгия не включват пациенти от страни извън Евротрансплант в техните листи на чакащи.

От Болница „FOCH“-Париж, където се извършват трансплантации на бял дроб е получено описание на условията, които е необходимо да бъдат изпълнени, за да изготвят оферта за белодробна трансплантация, а именно:

  • пациентът или негов придружител да владеят френски или английски език;
  • престоят след трансплантацията във френската клиника да е 18 месеца;
  • необходимост от това, в България да се осигури подготвен медицински специалист, който да проследява пациентите след белодробна трансплантация;

От останалите държави няма получени отговори.

Левовата равностойност, срещу която ще бъде осъществена всяка една трансплантация в съответната клиника, на съответната държава, ще стане известна след получаването на оферти.

Всички предявени искания към България за заплащане по повод осъществени белодробни трансплантации на български граждани във Виена, са изплатени.

Разходите, срещу които е извършена  белодробна трансплантация за един пациент във Виена в левова равностойност възлизат на 234 700,00 лева.

Сподели в: