Върни се горе

Относно: Задълженията на държавните и общинските лечебни заведения през последните 10 години.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  ДОКТОР ХРИСТОВ,

 

 

По първия поставен от Вас въпрос:

Държавни лечебни заведения:

Към 31.12.2011 г. общо задълженията на държавните лечебни заведения – търговски дружества с над 50 % държавно участие в капитала възлизат на
264 млн. лв., като за период от десет години същите са увеличени и достигат до 608 млн. лв. към 31.12.2020 г. Увеличението в абсолютна стойност е с
344 млн. лв., или със 130 %.  

За сравнение, просрочените задължения на държавните болници от
47 млн. лв. през 2011 г. се увеличават до 92 млн. лв. към 31.12.2020 г.  

Общински лечебни заведения:

Към 31.12.2011 г. общо задълженията на общинските лечебни заведения възлизат на 61 млн. лв. За изследвания 10-годишен период се наблюдава тенденция към тяхното увеличение, като към 31.12.2020 г. размерът им достига 179 млн. лв. Увеличението в абсолютна стойност е със 118 млн. лв., или със 193 %.

За сравнение, просрочените задължения на общинските лечебни заведения от 33 млн. лв. през 2011 г. намаляват до 30 млн. лв. към 31.12.2020 г. 

По втория  Ви въпрос: 

УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов“ ЕАД

Към 31.12.2011 г. общо задълженията на болницата са в размер на 12 млн. лв., за период от десет години, (към 31.12.2020 г.) същите се увеличени и са в размер на 56 млн. лв. Към 31.12.2011 г. лечебното заведение не отчита просрочени задължения, а към 31.12.2020 г. същите са в размер на 9 млн. лв.

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Към 31.12.2011 г. общо задълженията на болницата са в размер на 9 млн. лв., за период от десет години, (към 31.12.2020 г.) същите се увеличени и са в размер на 56 млн. лв. Към 31.12.2011 г. лечебното заведение отчита просрочени задължения 1 млн. лв., а към 31.12.2020 г. същите са в размер на 9 млн. лв.

Тъй като лечебните заведения се отчитат тримесечно, предварителните данни за 2021 г. в момента се събират и обработват. В тази връзка Ви предоставям исканата информация към 30.09.2021 г., която е както следва:

Към 30.09.2021 г.

Общо задължения млн.лв.

Просрочени задължения млн. лв.

Държавни лечебни заведения в т.ч.:

558

103

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД

60

10

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

58

33

Общински лечебни заведения

167

30

Здравеопазването е един от приоритетните сектори на правителството, за който чрез държавния бюджет се отделят ресурси за изпълнението на целите и задачите на оптимизиране на структурите и правилата за управление на държавните и общинските лечебни заведения от обхвата на болничната медицинска помощ.

Ръководството на Министерството на здравеопазването е съсредоточило своите усилия и ресурси с цел намиране на законосъобразен вариант за преодоляване на общата задлъжнялост на лечебни заведения за болнична помощ.

В тази връзка са извършени промени в нормативната уредба и е приета Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове. С цел прозрачност на информацията за състоянието на лечебните заведения за болнична помощ, данните за ключови финансови и медико-статистически показатели за държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ се публикуват на интернет-страницата на Министерството на здравеопазването.

Сподели в: