Върни се горе

Относно: въвеждането на Т-клетъчен тест за определяне на протективен имунитет срещу Корона вирус

 

УВАЖАЕМи ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОРБАНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

На 14.01.2022 г. Министерският съвет на Република България одобри Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Планът цели да създаде адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия за ограничаване на заболяемостта и намаляване на смъртността от COVID-19, осигуряване на оптимални възможности за лечение според световно приетите стандарти, поддържане на функционирането на основни за обществения живот сектори и служби и не на последно място - осигуряване на постоянна, достоверна и актуална информация за обществото относно хода на пандемията и предприетите мерки.

В тази връзка в точка 4.1. от дългосрочните мерки е предвидено провеждане на проучвания в областта на епидемиологията и профилактиката на COVID-19. Ще бъде създаден научен съвет от специалисти в областта на епидемиологията, вирусологията, статистическия/ математическия анализ, управление на кризи, комуникация и др. Съветът ще планира обхвата, метода и начина на провеждане на епидемиологични проучвания с цел осигуряване на научната им достоверност, което ще спомогне за предоставяне на научно достоверна информация за пандемията за медицинската и широката общественост.

Видно от гореизложеното, извършването на детайлно епидемиологично проучване, включително Т-клетъчен скрининг, за реална преценка на ситуацията ще бъде възможно да се обсъди и планира след конституирането на научен съвет от широк кръг специалисти.

По отношение на въпросът Ви защо регистъра за нежелани лекарствени реакции към Изпълнителната агенция по лекарствата не е публичен, Ви информирам следното:

Регистърът съдържа лични данни и публичното предоставяне на информацията не е разрешено в съответствие със законодателството за защита на личните данни.

Като държава членка на Европейския съюз България е част от хармонизираната система за проследяване на безопасността на лекарствените продукти. Всички получени в Изпълнителната агенция по лекарствата съобщения се привеждат в определен общоевропейски формат и се изпращат в определени срокове в Европейската база данни за  нежелани лекарствени реакции Eudra Vigilance, създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 726/2004.

Eudra Vigilance функционира от 2001 година като система за събиране, управление и анализ на съобщения за подозирани нежелани лекарствени реакции към лекарствени продукти, разрешени за употреба на територията на Европейската икономическа общност. Организацията на работата в Eudra Vigilance включва постоянно наблюдение на данните и прилагане на международно стандартизирана методология за откриване на нови рискове и наблюдение на съществуващите рискове.

За да се постигане предоставянето на максимално допустима информация при съобразяване с Регламента за защита на лични данни, политиката на Европейската агенция по лекарствата за достъп до базата данни на Eudra Vigilance е обект на неколкократни ревизии и актуализации.

Данните в Eudra Vigilance се предоставят за обществен достъп в обобщена форма заедно с обяснение как да се тълкуват. Онлайн достъп до съобщените подозирани нежелани лекарствени реакции към Европейската агенция по лекарствата е възможен и на български език / на следния линк: https://www.adrreports.eu/bg/.

Сподели в: