Върни се горе

Относно: Осигуряване на ваксини в условията на пандемия с   Ковид-19

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ,

 

Във връзка с отправени от Вас въпроси към Министерството на здравеопазването относно осигуряването на ваксини в условията на пандемия от COVID-19 Ви информирам, че на 11.08.2020 г. е публикуван Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance Purchase Agreement“) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19 (обн. ДВ бр. 71 от 2020 г.). В изпълнение на закона, с Решение № 841/20.11.2020 г. на Министерския съвет се предлага на Народното събрание да одобри участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV.

На Народното събрание ще бъде предоставена информация за хода на преговорите в изпълнение на Споразумението, за планираните възможности за одобрение и доставка на ваксините със съответните прогнозни срокове, както и информация за договорите, към които Република България в момента се е включила.

Следва да се има предвид, че към момента няма ваксина, която да е преминала всички фази на клиничните проучвания и да е одобрена за употреба в Европейския съюз, предвид което включването на страната в предварителни споразумения дава възможност за по-голям достъп на българските граждани до  ваксина срещу новия коронавирус.

В заключение Ви информирам, че Министерството на здравеопазването е предприело действия по изготвяне на общи национални правила и указания за ваксиниране на рискови групи от населението, в т.ч. за съхранение и транспортиране на лекарствените продукти, осигуряване на медицински изделия за тяхното прилагане и обхват (рискови групи от населението), механизъм за обхващане на рисковите групи от медицински специалисти (общопрактикуващи лекари/лекари специалисти) и др., които да съответстват на националните потребности и същевременно с това да отговарят на европейските насоки и препоръки с оглед създаване на синхронизирана европейска ваксинационна стратегия.

Сподели в: