Върни се горе

Относно: Общинското здравеопазване в условията на здравна криза, предизвикана от Covid- 19

                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕНЧЕВА И ДОЦ. ЙОРДАНОВ,

 

Пандемията COVID-19 постави всички лечебни заведения, включително и общинските, пред сериозни организационни и финансови предизвикателства, тъй като необходимостта от изолация на пациентите с коронавирус затрудни изпълнението на планирания за годината обем дейности по клинични пътеки.

Веднага след обявяването на извънредно положение през месец март т.г., усилията на правителството бяха насочени основно към действия в подкрепа на болничния сектор, за справяне с епидемична обстановка. Предприеха се редица действия за финансово подпомагане на болниците за работа в условията на извънредно положение, чрез:

 

1. Изменения и допълнения към Националния рамков договор за медицинските дейности, 2020 – 2022 г.

За работа при неблагоприятни условия по време на обявената епидемична обстановка, по инициатива на Министерство на здравеопазването, беше приета Методика за определяне на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ.

За компенсиране на намалените обеми дейност в болниците по време на епидемичната обстановка, бяха увеличени цените на всички клинични пътеки с 10 % и беше одобрена методика за покриване на стойността на тестовете за COVID-19. Това увеличение ще има устойчив характер и през следващата година.

Плащанията от НЗОК за болнична медицинска помощ на общинските болници, по отчетни данни към 30.09.2020 г. са в размер 234,3 млн. лв., вкл. 12,7 млн. лв. за работа при неблагоприятни условия. Предоставеното финансиране на общинските болници за деветмесечието на 2020 г. от НЗОК е увеличено с 8% спрямо същия период на миналата година, въпреки че обема на извършените дейности е намалял с 12%.

2. Изменение и допълнение на Наредба 3/2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения.

В болничния сектор, включително и в общинските болници постъпват значителни допълнителни финансови средства от бюджета на МЗ. С постановление на МС са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., за субсидиране на държавни и общинските лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване в размер на 6 млн. лв. В резултат на това, за лечебните заведения в отдалечени и труднодостъпни райони (72 общински болници) по бюджета на МЗ за 2020 г. са осигурени средства в общ размер на 36, 7 млн. лв. лв., в т.ч. за МБАЛ Карлово ЕООД съответно 679 390 лв.

За поддържане готовността на структурите за лечение на инфекциозни болести по бюджета на МЗ за 2020 г. са предоставени допълнителни средства в размер на 9,6 млн. лв. за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения. На база подадено заявление  от МБАЛ Карлово  е изготвен договор за финансиране за отделението по инфекциозни болести за периода 11.08. - 31.12.2020 г. в размер на 146 210 лв.

Предвид бързото влошаване на епидемичната обстановка през последния месец и необходимостта от реорганизация на здравната система за посрещане на нарастващите потребности от болнична помощ, с ПМС № 307/10.11.2020 г. бяха одобрени допълнителни 50 млн. лв. за финансиране на болниците, които ще осигурят над 50% от легловия си капацитет за лечение на пациенти с коронавирус. Средствата ще се предоставят като субсидии за осъществяване на болнична помощ за месец ноември и декември, по реда на Наредба № 3.

3. За непредвидени и/или неотложни разходи за преодоляване на последиците от кризата, с ПМС № 40/08.03.2020 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването са предоставени 7 млн. лв. за ефективен отговор на създадената епидемична ситуация с COVID-19.

С тези средства, за осигуряване на безопасността на медицинския персонал в общинските болници, чрез РЗИ са предоставени безвъзмездно лични предпазни средства, като конкретно за защита от заразяване на медиците от МБАЛ Карлово безвъзмездно предоставени са следните количества:

3 800 бр. еднократни маски; 2 270 бр. специализирани медицински маски, 1 185 бр. предпазни облекла за еднократна употреба, 90 бр. гащеризони за многократна употреба, 1 000 бр. калцуни, 1 108 бр. предпазни очила и шлемове, 250 литра спирт и 120 литра дезинфектанти.

4. С безвъзмездно финансиране по линия на проект  „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19” са осигурени общо 200 млн. лв. за допълнителни възнаграждения на медиците в риск от заразяване, като от тези средства се предоставя финансиране и на 57 общински лечебни заведения за болнична помощ.

До месец септември за персонала на първа линия, работещ в общинските болници са изплатени средства за допълнителни възнаграждения, включително и осигуровки за сметка на работодателя, в размер 10,6 млн. лв. (10 468 590лв.). За месец октомври 2020 г.,  въпреки  че  все  още  не  са  получени отчетните документи, е изготвено авансово плащане за персонала на общински лечебни заведения, в размер на 8,6 млн. лв.

По отчетни документи до месец септември по този проект предоставеното финансиране на МБАЛ „д-р Киро Попов“ ЕОД, гр. Карлово е в размер на 225 хил. лв. (224 928 лв.), а авансово за месец октомври - съответно още 154 хил. лева, или общо 379 хил. лева.

В заключение бих желал да отбележа, че в условията на безпрецедентното световно разпространение на коронавирусната инфекция, стремежът на Министерството на здравеопазването е да осигури възможно най-добри условия и подкрепа за общинските болници и медиците работещи в тях, така, че да се предостави безотказен достъп до лечение на пациентите, инфектирани с COVID-19.

За минимализиране на последиците от епидемичната криза, интересите на обществото изискват подкрепа не само от страна на Министерството на здравеопазването, но и от страна на всички институции в страната, в зависимост от ресурсите, с които разполагат.

Сподели в: