Върни се горе

ОТНОСНО: Участие на община Асеновград в инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНОВ,

 

Министерство на здравеопазването изпълнява голям инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и срок за изпълнение до 23.10.2021 г.

На територията на Област Пловдив един от обектите на интервенция по проекта е Филиалът за спешна медицинска помощ в гр. Асеновград (ФСМП-Асеновград), към Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Пловдив (ЦСМП-Пловдив). В хода на изпълнението на проекта бяха извършени действия по придобиване от страна на Министерството на здравеопазването правото за безвъзмездно управление, с цел извършване на строително-ремонтни дейности в новите помещения на територията на общинската болница в гр. Асеновград – МБАЛ-Асеновград, в които да се разположи филиала, като за целта между Министерство на здравеопазването и община Асеновград е сключен Договор за учредяване на безвъзмездно право за управление върху част от недвижим имот – частна общинска собственост № РД-06-67 от 03.05.2017г., а именно 9 бр. помещения с обща площ 341,20 кв.м., находящи се на първи етаж в Поликлинична база – нова пристройка към общинската болница в гр. Асеновград.

Междувременно, Министерството на здравеопазването беше информирано от Директора на ЦСМП-Пловдив д-р Иван Стойнов, с писмо,  че в посочените по-горе помещения е изградено ново отделение в МБАЛ-Асеновград, за нуждите на лечението на пациентите с COVID-19. Във връзка с тази информация, Министерството на здравеопазването изпрати писмо на 19.10.2020г. до кмета на гр. Асеновград д-р Христо Грудев, с цел изясняване на ситуацията и молба към общината за предприемане на действия за намиране на други помещения на територията на МБАЛ-Асеновград, подходящи за обособяване на отделение за лечение на пациенти с COVID-19.

В отговор на нашето писмо, кметът на община Асеновград ни информира с писмо, че в началото на възникналата епидемия от COVID-19 в страната, община Асеновград е била  изправена пред необходимостта от изграждане в много спешен порядък на специализирано отделение в общинската болница, подходящо за лечение на пациенти с COVID-19, което да отговори на нуждите от такъв тип лечение на жителите на общината, както и на съседните общини Садово, Първомай и Лъки.

МБАЛ-Асеновград е единствена в града и населението, което се обслужва от нея е около 110 000 души (общо от четирите общини). За тази цел са били отпуснати средства за ремонт на помещения и закупуване на медицинска апаратура.

В посоченото по-горе писмо, кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев, ни информира, също така, че във връзка с изпълнението на проекта за модернизиране на филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в града, община Асеновград е предприела мерки за  предоставяне  отново в полза на МЗ на здравеопазването на други помещения в сградата на общинската болница в гр. Асеновград, отговарящи на изискванията на медицинския стандарт „Спешна медицина“. По този начин Министерство на здравеопазването ще има възможност да организира дейностите по реконструкция и ремонт на тези помещения, както и да осигури необходимото медицинско оборудване и обзавеждане за Филиала за спешна медицинска помощ в града. Новите помещения ще бъдат с идентичен размер и предназначение като предходните, като разходите, направени от Министерство на здравеопазването, за нов инвестиционен проект за обекта ще са за сметка на община Асеновград. В тази връзка експерти от Министерство на здравеопазването ще посетят в рамките на следващите седмици община Асеновград за уточняване на необходимите детайли във връзка с изготвяне на материалите, които ще бъдат внесени за разглеждане на заседание на Общинския съвет на община Асеновград, планирано за провеждане на 16.12.2020г.

Уважаеми господин Генов,

Уверявам Ви, че към днешна дата, Министерството на здравеопазването и Община Асеновград са предприели всички необходими мерки, както във връзка с успешното изпълнение на проекта за развитие на системата за спешна медицинска помощ в страната, така и за обезпечаване на дейността на Филиала за спешна медицинска помощ в гр. Асеновград и осигуряване на необходимите условия за лечение на пациенти с COVID-19.

Сподели в: