Върни се горе

Относно: Попада ли в обсега на чл. 7 от Закона за публичните предприятия дейността на лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост по отношение на мероприятията, възложени с различни заповеди на министъра на здравеопазването на Република България в условията на пандемия от COVID-19?

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ  И   Д-Р ТИМЧЕВ,

 

Здравеопазването като основно право, включващо  осигуряването на достъпна медицинска помощ и безплатно медицинско обслужване от държавата и адекватното им финансиране е установено в Конституцията на Република България, Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване. Изпълнението на ангажимента на държавата по осигуряване достъп до болнична помощ се осъществява чрез изграждането на мрежа от лечебни заведения за болнична помощ на територията на страната.

Съгласно действащото законодателство лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост, се учредяват от държавата и общините  като търговски дружества или кооперации и осъществяват дейност след получаване на разрешение. В предмета им на дейност изрично се вписва  осъществяване на болнична помощ. Лечебните заведения за болнична помощ са болниците за активно лечение, болниците за продължително лечение, болниците за рехабилитация и болниците за продължително лечение и рехабилитация, като същите могат да бъдат многопрофилни или специализирани.

Разглежданите лечебни заведения за болнична помощ са длъжни да осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности съгласно издаденото им разрешение за осъществяване на дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния, като предоставяната болнична помощ следва да отговаря на медицинските стандарти и да е обезпечена със съответна апаратура и медицински специалисти.

COVID-19 е инфекциозна болест, която се причинява от тежкия остър респираторен синдром коронавирус 2 SARS-CoV-2. Касае се за инфекциозно заболяване, предвид което възложените със заповеди на министъра на здравеопазването мероприятия на лечебните заведения за болнична помощ са във връзка с дейността, която извършват съобразно законоустановеното им предназначение, а именно: осъществяване на болнична помощ.

В  посочените заповеди се вменяват задължения, които  не попадат в обсега на чл. 7 от Закона за публичните предприятия, тъй като хипотезата уредена в посочената норма се отнася за  възлагане на допълнителни задължения, различни от основната дейност на съответното публично предприятие.

В заключение бих искал да отбележа, че изложеното по-горе има характер на становище по конкретно поставения въпрос.

Указания по прилагането на Закона за публичните предприятия съгласно § 4 от Допълнителната разпоредба на закона дава на Агенцията за публичните предприятия и контрол, а съгласно чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове задължително тълкуване на нормативен акт дава органът, който е издал акта.

Сподели в: