Върни се горе

ОТНОСНО: структура и оптимизиране на работата на РЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,                           

УВАЖАЕМИ ПРОФ.КЛИСАРОВА, ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ

 

Съгласно чл. 8 от Закона за здравето, Регионалните здравни инспекции са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на здравеопазването и се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет.  

Регионалните здравни инспекции са създадени с                 ПМС №1/2011г.  като правоприемници на  преобразуваните Районни центрове по здравеопазване/РЦЗ/ и Районни инспекции за опазване и контрол   на общественото здраве /РИОКОЗ/.  

Трудовите и служебните правоотношения на служителите от преобразуваните структури се запазиха /по силата на чл.123 от Кодекса на труда и чл.87А от Закона за държавния служител/, в т.ч. и размера на индивидуалните основни месечни заплати. Поради липсата на свободни средства за доходи на персонала по бюджетите на РЦЗ и РИОКОЗ към датата на преобразуване от една страна и от друга – разликата в индивидуалните основни месечни заплати по отделните категории персонал между двете структури в новообразуваната РЗИ се запазиха и се откроиха значителни диспропорции.

През последните години щатната численост на инспекциите неколкократно е оптимизирана (намалявана), като през 2011 г. /след обединението на РИОКОЗ с РЦЗ в единна структура РЗИ/, общата численост е редуцирана от 3341 щатни длъжности (само в РИОКОЗ) на 3005 щатни длъжности общо за новата структура. През 2014 г. общата численост на инспекциите е намалена до 2904 щатни длъжности, а с последната оптимизация в администрацията през 2015 г. общата численост на щатните длъжности в инспекциите отново е намалена до 2500 щатни длъжности.  Видна е  трайната тенденцията за намаляване числеността на персонала през последните  години.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г., в бюджета на Министерство на здравеопазването са предвидени средства във връзка с  увеличение на минималната работна заплата, както и за увеличение на заплатите на работещите в Регионалните здравни инспекции.

Министерството на здравеопазването, считано към 14 март 2018г. разпредели бюджетите на всички 28 Регионални здравни инспекции, в които е заложено увеличение на средствата за персонал от 01 януари 2018 година до края на календарната година в размер на 18 %.

Увеличението на основните месечни заплати на служителите от държавната администрация е регламентирано в Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация от 2012 г. и предвижда увеличение на основните месечни заплати да се извършва в зависимост от поставената годишна оценка за изпълнението на длъжността през предходната календарна година, в процентно съотношение до 15 %.

Заложените допълнителни средства във фонда за работни заплати на РЗИ дава възможност освен за увеличаване на заплатите на служителите , така също и за обезпечаването на вакантните длъжности и изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати. Дава се възможност за развитие както на млади специалисти, намиращи се в началото на своето развитие и кариера, така и на кадри с доказан опит, знания и умения.

В заключение, анализът на структурата и числеността на персонала в системата на РЗИ показа твърде различна практика в организацията на работа и структурите на персонала в отделните РЗИ. В тази връзка Министерството на здравеопазването предприе действия за оптимизиране на функциите и задачите им  и въвеждане на единна система за работа и организация на административната дейност.

През следващите седмици ще се проведат срещи с представители на РЗИ за обсъждане на поставените въпроси.

Сподели в: