Върни се горе

ОТНОСНО: Политика на Министерство на здравеопазването по отношение на „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД

   

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦОНКОВ, Г-Н ПРОДАНОВ И Г-Н ГЕОРГИЕВ,

 

Едноличен собственик на капитала „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ЕАД е държавата. Правата на държавата като едноличен собственик  се упражняват от министъра на здравеопазването.

Съгласно чл.3, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол дружеството е в забранителния списък за приватизация.  

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

В  Министерство на здравеопазването не е обсъждан и не стои на дневен ред въпросът за ликвидация или преобразуване на дружеството.

Визията на сегашния ръководен екип на министерството  е същото да запази досегашния си статут, да запази извършваната лечебна дейност като обем и качество и да се развива в положителна посока.

Намиращата се в него лаборатория, както и Вие подчертахте е  първата в страната специализирана лаборатория за анализ на минералните води и единствената в България, изготвяща балнеологични оценки за Министерство на здравеопазването, което е още една важна и сериозна причина за запазване на лечебното заведение и извършваната дейност.

Сподели в: