Върни се горе

ОТНОСНО:  резултати от оздравителния план на МБАЛ - Ловеч  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ И Г-Н НЕДЯЛКОВ,

 

В резултат и като част от оздравителният план на МБАЛ Ловеч беше назначен прокурист, със задача изпълнение на оздравителен план, който включва преструктуриране на отделения и легла и намаляване на разходите с цел лечебното заведение да може да обслужва текущата си дейност. След създаден вакум в приемствеността в РЗОК Ловеч, през предходният месец ръководството на лечебното заведение беше поставено през форсмажорни обстоятелства за осигуряване средства за работни заплати на персонала, за което има сключен договор за съвместна дейност с друго лечебно заведение.

В болницата продължават начертаните стъпки по изпълнение на заложените параметри по оздравителния план.

По вторият въпрос: Несравними са за първите тримесечия на 2017г. и 2018г.  показателите от дейността, поради факта, че през 2017г. все още има извършване на  плащания и дейности за инвазивна кардиология, извършвана от частната структура „Кардиолайф“, чийто приход постъпва в МБАЛ - Ловеч.

В сравнителен аспект отчитаният финансов резултат за тримесечието на настоящата 2018г. е загуба, която е в двоен размер по-малка от загубата за първите три месеца на 2017г., или понастоящем -205 х. лв., спрямо -391 х. лв. за първото тримесечие на 2017г. Всичко това е вследствие хода на оптимизиране на дейностите в лечебното заведение.

Общите приходи на болницата в сравнителен план значително намаляват от 2 337х.лв. през 2017г. на 1615 х. лв. през първото тримесечие на 2018г.,  както вече отбелязах поради спиране на дейността по инвазивна кардиология.

Общите разходи следват тенденцията на намаление на приходите, като от 2 728х.лв. в началото на 2017г. спадат до 1 820 х. лв. за първото тримесечие на 2018г. Значителна е тенденцията на намаление в разходите за медикаменти и консумативи от 326 х. лв. през 2017г. на 181 х. лв. през първото тримесечие на 2018г.

При краткосрочните задължения към доставчици за първите тримесечия на 2017  и 2018г. също се наблюдава намаление от 3 867х.лв. на 3 048х.лв.

Средносписъчният брой на персонала през първото тримесечие на 2017г. е бил 386,5 заети, срещу 302 заети за първото тримесечие на настоящата година, като все още процеса по оптимизиране на разходите за персонал  не е приключил.

Намаление имат и някои основни медико-статистически показатели, а именно намаление броя на преминалите болни от 3 000 за първото трим-е на 2017г. на 2431 за трим-то на 2018г.

Стойността на един преминал болен, която от 754,52 лв. за първото тримесечие на 2017г. се оптимизира в границите на 594 лв. за тримесечието на 2018г.

Проблемите, свързани със затрудненото финансово състояние на лечебното заведение са комплексни и не са от ден и два, а натрупани от много години. Необходими са  време и общи усилия за преодоляването им и Министерството на здравеопазването прави всичко възможно в тази посока, с цел да съхрани МБАЛ „Проф.д-р Параскев Стоянов“ . За това  ще се използват всички законови възможности болницата да продължи да работи, в услуга на гражданите на област Ловеч.

Сподели в: