Върни се горе

Относно: Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

 

Изискванията за физическата годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и редът за извършване на медицинските прегледи са уредени с Наредба № 3 от 11 май 2011 г.

В наредбата подробно е описан начинът на извършване на медицинските прегледи за установяване на здравословното състояние на водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление от съответните категории, определени по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

Заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията са подробно описани в Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 от наредбата.

Заболяванията и състоянията, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) са подробно описани в Приложение № 2 към чл. 5 от наредбата.

Създаването и организацията на дейността на ТОЛЕК е извън компетенциите на Министерство на здравеопазването.

Редът за работа на ТОЛЕК се определя със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно чл. 10, ал 5 от Наредба № 3 от 11 май 2011 г.

ТОЛЕК са създадени съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилника за устройство и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (приет с Постановление на Министерския съвет от 2001 г. и с последно изменение и допълнение от април 2015 г.).

Във връзка с прецизиране списъкът на заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС и с цел въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/1106 на Комисията от 7 юли 2016 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства с инициативата на Министерство на здравеопазването Наредба №3 от 2011 г. е изменена и допълнена от 02 февруари 2018 г.

Сподели в: