Върни се горе

ОТНОСНО: Липса на напредък по доизграждането на новия болничен комплекс на МБАЛ „Свети Пантелеймон“  –  Ямбол АД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИГЕНИН,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЕВ,

 

В бюджета на Министерство на здравеопазването за 2020 г. са предвидени средства в размер на 13 500 000 лв. за увеличение на дяловото участие на държавата в капитала на МБАЛ „Свети Пантелеймон” – Ямбол АД, гр. Ямбол. Посочената сума представлява предвидената вноска за 2020 г. по  Решение № 805 от 27.12.2019 г. на Министерския съвет за изменение  Решение № 266 на Министерския съвет от 2019 г. за даване на съгласие за извършване на парична вноска в капитала на болницата.

По информация от дружеството към момента е извършено актуализиране на инвестиционния проект и е заявена готовност за  стартиране на нова обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Доизграждане на болничен комплекс към МБАЛ „Свети Пантелеймон”–Ямбол АД, гр. Ямбол.

Възникналата пандемия COVID-19 и предприетите в тази връзка мерки са поставили дружеството в необичайна медицинска и неблагоприятна икономическа ситуация. Нормалната работа на лечебното заведение е силно ограничена и затруднена, предвид което действията на управленския екип и персонала на лечебното заведение са съсредоточени основно към осигуряването на нормалното функциониране на лечебното заведение като такова и предоставяне на качествени медицински грижи на пациентите.

Обръщам внимание, че търговските дружества са самостоятелни юридически лица и тяхното управление, в т.ч. и управлението на имуществото им е от компетентността на управителните им органи, които са длъжни с грижата на добър търговец да управляват повереното им дружество и във всички свои действия да се ръководят в най-голяма степен от защитата на неговите интереси и да осъществяват ръководените дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност.

Сподели в: