Върни се горе

Относно: режимът в учебните заведения за есенния полусезон за учебната 2020-2021 година

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Във връзка с предстоящото присъствено стартиране на учебната 2020/2021 г. е създадена междуведомствена работна група с експерти от Министерството на образованието и науката и Министерство на здравеопазването, която да изготви насоки за работа на системата на училищното образование в условията на COVID-19. Насоките съдържат задължителни и препоръчителни здравни мерки, които са базирани на утвърдените към момента и препоръчвани както от Световна здравна организация, така и от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, а именно: спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете, носене на защитни маски за лице и дезинфекция на повърхности и на предмети. Мерките следва да се прилагат според спецификата на колектива и материалната база за постигане на така наречената стратегия на пашкули, която осигурява възможност за намаляване на несъществените контакти и на риска от възникване и разпространение на инфекцията. Посочените мерки са разписани и във всички мои заповеди, касаещи организацията на работния процес и посещенията на обществени места, тоест пространства и места свързани със струпване на хора, което увеличава възможността от предаване на вируса на COVID-19 при наличие на болен или асимптомен вирусоносител.

По отношение на правилата за движение и достъпа до учебните заведения в изготвените насоки е приложен отворен списък от препоръчителни решения за осигуряване на дистанция между паралелките в съотвествие със заложената в документа стратегия за невзаимодействие между учениците от различните паралелки. Като възможности са посочени: организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите; правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището без струпване на входа и при спазване на дистанция, като се определи максимален брой ученици, които могат да влизат в зависимост от капацитета; отваряне при възможност на повече входове, така че да не се допуска струпване доколкото и където е приложимо и възможно, като с посочените прийоми се цели намаляване на несъществените контакти между учениците от различни паралелки.

Във връзка с отправения въпрос свързан с поведението при поява на клинични оплаквания Ви информирам, че описаните клинични симптоми са съгласно препоръките на СЗО за определяне на лице със съмнение за COVID-19, изготвени въз основа на натрупаните до момента данни за клинично протичане на заболяването в редица държави. От проведени работни срещи и комукации в различни формати между представители на държави членки на Европейския съюз или на Европейския континент с участие и на България е установено, че изготвените и прилаганите в страната мерки са общовалидни, универсални, въведени и в редица други държави.

Считам, че предвид наближаващия грипен сезон и свързаните с това затруднения в диференциално диагностичен план по отношение на сезонния грип и COVID-19 с въведения алгоритъм за поведение, както и противоепидемичните мерки ще ограничим възможността за внос на новия коронавирус в ученическите колективи и неговото последващо предаване и разпространението в семействата и в домакинствата, където заедно с учениците съжителстват възрастни хора и хора с хронични заболявания, които са в повишен риск от тежко протичане и смърт.  

Сподели в: