Върни се горе

Относно: дейността на Център за асистирана репродукция

 

УВАЖАЕМА Г-ЖА КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н АПОСТОЛОВ,

 

Последователно провежданата политика от Министерство на здравеопазването по приоритети, свързани с демографските въпроси в областта на здравеопазването в Република България и по-конкретно с подкрепа на раждаемостта чрез разширяване на дейностите по асистирана репродукция финансирани от държавата е в съответствие на нарастващите потребности и очаквания на двойките с репродуктивни проблеми.

В началото на 2018 година влязоха в сила нормативни промени, чрез които значително се разшири обхватът и показанията за финансираните от държавата дейности по асистирана репродукция, увеличи се значително размерът на  финансирането им и достъпът на двойките с репродуктивни проблеми и  шансът за постигане на бременност.

Годишният бюджет от 12 млн. лева гарантиращ финансирането на около 2500 броя процедури бе  увеличен на 20 млн. лева, което позволи  увеличение  броя на двойките финансирани от ЦАР.

Относно изискванията за постигната успеваемост от лечебните заведения осъществяващи дейности по асистирана репродукция  трябва да отбележа, че промените през 2018г. в Правилника за организацията на работа и дейността на ЦАР въведоха и по-високи критерии за успеваемост, а именно – изискването за процент на постигнатите клинични бременности се завиши от 20 на 25 процента.

В тази връзка от общо 30 лечебни заведения, които през 2017 г. бяха договорни партньори на ЦАР, в началото на 2018 г. на завишените изисквания за успеваемост отговориха 26 лечебни заведения. Впоследствие след изпълнение на критериите за успеваемост бяха сключени договори с още 3 лечебни заведения.

Относно срокът от подаване на заявлението за организационно и финансово подпомагане от ЦАР до връчване на заповедта за одобрение  той се установи трайно на   1 месец още в края на 2018 година. За сравнение - през 2017 г. този период беше около 11 месеца.   

С настъпването на пандемията от COVID-19  предприетите от правителството и Националния оперативен щаб противоепидемични мерки и насоки дадоха възможност на лечебните заведения и на ЦАР да създадат организация осигуряваща безопасни условия на труд.

С цел ограничаване на контактите в най-рисковия период от пандемията, с § 19 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, срокът на действие на издадените заповеди за организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция се удължи и ще продължи 6 месеца след отмяната на извънредното положение.

Динамично променящата се епидемична обстановка и своевременно предприетите мерки наложиха максимално използване на дигитализирани и други форми на комуникация вкл. и за връчване на заповеди по електронен път и ограничиха посещенията на кандидатите на място в ЦАР. Непрекъснато поддържаният контакт и обратната връзка с тях потвърдиха правилността на въведената организация на работа.

През първото шестмесечие на 2020 г., като пряк резултат от епидемиологичната обстановка в страната, за първи път от създаването на ЦАР броя на приетите заявления намаля  с 11%,  намален с 26% е и броят на връчените заповеди спрямо същия период на 2019 година. Увеличи се с 16 дни периодът за подготовка за процедурата - от издаване на заповедта до стартиране на процедурата.

Запази се обаче трайно установеният срок от 1 месец на периода от подаване на заявление за организационно и финансово подпомагане със средства на ЦАР до връчване на заповед, независимо от наложените противоепидемични мерки и  ограничения.

По данни на клиниките за първото полугодие на 2020 г. броят на преминалите двойки (2106 броя) е намален само с 2% спрямо преминалите за същия период на 2019 г. ( 2153 броя).

Временното намаляване в обемите дейност по време на извънредното положение по повод COVID – 19 не следва да се отрази върху успеваемостта на лечебните заведения , тъй като тя е пряка функция от професионалните умения на специалистите работещи в тях, а не от броя на преминалите двойки.

Изградената организация на работа, разширеният вид и обем дейности, финансирани от ЦАР, редовните и навременни плащания на клиниките демонстрират успешно изпълнявания ангажимент на правителството пред двойките с репродуктивни проблеми и декларираната институционална и обществена подкрепа независимо от извънредните обстоятелства свързани с пандемията.

Сподели в: