Върни се горе

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕНОВ И Г-Н РАЙНОВ,

 

 

Във връзка с отправени от Вас въпроси относно мерки на Министерство на здравеопазването в Р България за обезпечаване имунизационния статус на българските деца, Министерство на здравеопазването предоставя следния отговор:

 

Съгласно Националната здравна стратегия развитието на имунопрофилактиката е приоритетна средносрочна задача за Министерството на здравеопазването. Ежегодно до 45 млн. лева се осигуряват само за закупуване на ваксини за имунизационния календар на страната, с които безплатно се имунизират всички подлежащи лица, включително бежанци.

В съответствие с промените в Закона за здравето, от 01.04.2013 г. до 01.04.2014 г. осигуряването на ваксините за задължителните имунизации и реимунизации отпадна от задълженията на Министерството на здравеопазването (МЗ) и се извършваше от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез сключено споразумение. По настояване на МЗ за осигуряване на непрекъснатост на имунизационния процес до м. април 2014, в края на 2013 г. НЗОК заяви целите оставащи количества 4- и 5-компонентни ваксини по сключените договори, но поради късните заявки тази за 5-компонентната ваксина бе изпълнена едва през м.6.2014 г.  

На 01.04.2014 г. МЗ обяви обществена поръчка по ЗОП за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации и реимунизации за 2014 г., като от включените 17 обособени позиции бяха прекратени 8 позиции, включително за доставка на 5-компонентна ваксина поради неявяване на нито един участник.  Петкомпонентна ваксина се прилага на новородени от 2, 3 и 4 месец с реимунизация от 16-тия месец и включва заболяванията дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б.

С оглед липсата на участник, който да доставя 5-компонентна ваксина, спешно бе извършено изменение и допълнение на Наредба № 15 за имунизациите в Република България, с което се промени Имунизационния календар, като новородените деца след втория месец, вместо с 5-компонентна да се ваксинират с 6-компонентна ваксина.

Предвид направените нормативни промени на 16.06.2014  г. бе стартирана нова процедура за възлагане на нова обществена поръчка, в която бе включена и 6-компонентна ваксина.

По позицията за 6-компонентна ваксина кандидатът, който бе определен за изпълнител, преди сключване на договора информира писмено МЗ, че ще достави ваксина, различна от тази, въз основа на която е избран за изпълнител на поръчката, с лекарствена форма извън Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък, поради което обществената поръчка бе прекратена. Срещу Решението за прекратяване постъпи жалба от участника и МЗ бе възпрепятствано да предприеме последващи действия за осигуряване на ваксината.

От влизане в сила на новия Имунизационен календар, поради риска от възникване и разпространение на социално значими ваксинопредотвратими инфекции и с цел осигуряване на имунизационна защита на децата, родени след 01.06.2014 и подлежащи на имунизация с 6-компонентна ваксина, до сключване на договор за нея и доставянето й, със заповед от 27.08.2014 на министъра на здравеопазването бе разпоредено основната имунизация с три дози да се извършва с наличните 4-компенентна ваксина и ваксина срещу хепатит тип Б.

Предвид настъпилите непредвидени обстоятелства МЗ потърси законова възможност за пряко договаряне с единствения доставчик на 6-компонентна ваксина, включена в Приложение № 3 на Позитивния лекарствен списък. Доставката бе извършена на 03.12.2014 г., с което бе прекратено обхващането на родените след 01.06.2014 г. с 4-компонентна ваксина и ваксина срещу хепатит тип Б за основна имунизация и 4-компонентната ваксина бе пренасочена за реимунизация на подлежащите 6-годишни деца.

През м. март 2015 г. МЗ проведе обществена поръчка за сключване на рамково споразумение със срок 48 месеца за доставка на ваксини за задължителни и целеви имунизации. Поради неявяване на кандидат бяха прекратени 8 от 18 обособени позиции, включително за 4-, 5-, 6-компонентни и противобясна ваксини.

Единият производител (на 5- и 6-компонентни ваксини) заяви писмено, че няма възможност да осигури доставки за българския пазар за 2015 и 2016 г.

Другият производител (на 4-, 5- и 6-компонентни и противобясна ваксини) изтъкна като причина за неявяването на търга „тежките санкции, които българското министерство на здравеопазването планира да наложи, които представляват ограничителен фактор за участие на компанията на българския пазар за ваксини“ и предложи „преразглеждане на условията на тръжната процедура за облекчаване на наказателните мерки относно срока на годност и закъснението за доставка“.

Междувременно бяха сключени договори и се изпълняват доставки за необходимите количества за 2015 г. за следните основни ваксини в ранна детска възраст: срещу хепатит тип Б, пневмококови инфекции, туберкулоза, морбили, паротит, рубеола, както и срещу тетанус-дифтерия за възрастни, КХТ ваксина, противодифтериен и противотетаничен серуми.

Спешно бе проведена нова процедура по ЗОП и се закупи противобясна ваксина, която се прилага постекспозиционно с лечебна цел и е животоспасяваща.

Търсейки възможности за осигуряване на нужните количества, МЗ на основата на междуправителствено споразумение с Република Турция  получи в началото на м. 07.2015 г. дарение от 100 000 дози 5-компонентна ваксина, която се използва за основна имунизация на новородените.

 

Изоставането в обхващането на подлежащите за реимунизация с 4- и 5-компонентни ваксини не се отразява на приема в детски и учебни заведения. Съгласно чл. 16, т. 5 от Наредба № 15 за имунизациите в Р България в едномесечен срок от началото на учебната година ОПЛ информират медицинските специалисти от училищните здравни кабинети за имунизационното състояние на учениците от пациентската си листа. Регионалните здравни инспекции контролират стриктно процеса на разходване на ваксините чрез ежеседмично актуализиране на информацията от ОПЛ по видове и количества ваксини. Допълнително срокът за прилагане на реимунизацията на 6 годишните деца е календарната година на навършване на възрастта. Същото важи и за децата в детските заведения. На регионално ниво има информация за всеки конкретен случай.  

Министерство на здравеопазването продължава усилията си за осигуряване на необходимите видове и количества ваксини за обезпечаване на Националния имунизационен календар. 

Сподели в: