Върни се горе

Относно: Наличието и функционалността на някои електронни регистри в сферата на здравеопазването

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР СИМИДЧИЕВ,

          

По отношение на Националния скринингов регистър:

В Наредба № 8/2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и Вие, уважаеми д-р Симидчиев  споменахте, са разписани дейността и данните, които събира Националния скринингов регистър. В същата е предвидено:

- Всеки скрининг да се извършва по определена методика при спазване на съответната програма/проект и зададени финансови параметри за целта;

- Националният скринингов регистър да е част от система за организиран скрининг, която се създава от държавата и има за цел да осигурява мониторинг, контрол, анализ и отчитане на индикаторите на скрининговата дейност. Системата за организиран скрининг включва Национален скринингов регистър и координатори, определени по места от регионалните здравни инспекции (РЗИ);

- Националният скринингов регистър да се води от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА);

В наредбата са регламентирани също и задължителните данни, които следва да се съдържат в Националния скринингов регистър, задълженията за обособяване на скринирани групи и за регистрация на явилите се за преглед и изследване скринирани лица, както и създаване и водене на електронно досие на всеки член на скринирана група.

Националният скринигов регистър е включен в Техническото задание за разработване и въвеждане/внедряване на Националната здравна информационна система, дейност „Разработка и доработка на необходими регистри за нуждите на Националната здравна информационна система /НЗИС/“. Дейността включва осъвременяване, надграждане на посоченият регистър и интеграцията му с НЗИС.

Срокът за завършване на проекта е краят на 2022 г.  Посоченият регистър е сред приоритетните и следва да бъде интегриран по-рано от посочения срок.

По отношение на Националния раков регистър:

В „Раздел VII“ на Наредба № 6/2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска онкология" е предвидено същият да се поддържа като електронна база данни и да има служебен характер.

Националният раков регистър следва да осъществява дейности по системно събиране, съхранение, анализ, интерпретация и публикуване на данни за лицата със злокачествени новообразувания и карцином ин ситу.

При прегледа на състоянието на Националния раков регистър бе установено, че същият е изграден на изключително остаряла технологична база, като допуска включително и ръчно въвеждане на данни.

Възложено е на работна група от експерти в МЗ да осъвремени работните процеси, включително и добавяне на нови параметри за наблюдение и контрол.

Националният раков регистър също е включен в Техническото задание за разработване и въвеждане/внедряване на Националната здравна информационна система, дейност „Разработка и доработка на необходими регистри за нуждите на НЗИС“.

При неговото осъвременяване ще се реализира и интеграцията с НЗИС.

Сподели в: