Върни се горе

ОТНОСНО: Класификация на медицинските процедури

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР СИМИДЧИЕВ 

 

С Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето и на медицинските процедури, е регламентирано от началото на 2022 г. в страната при отчитане и обработване на здравна и медико-статистическа информация да се прилага нова класификационна система на медицинските процедури. Тя е разработена на базата на Австралийската класификация на медицинските процедури, ползването на която произтича от сключен на 4 ноември 2011 г. договор за лиценз между Австралийския съюз, представляван от департамента по здравеопазване и застаряване  и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на класификационната система AR-DRG“ (ратифициран със закон, приет от 41-то Народно събрание, обн. ДВ бр. 102 от 2011 г.).

Целта на заложената нова кодираща система на медицинските процедури е да се създаде възможност за отчитане по унифициран, нормативно регламентиран начин на всички медицински дейности, които се изпълняват от лечебните заведения. На практика с това се отменя прилаганата в рамките на националните рамкови договори и използвана от НЗОК класификационна система на медицинските процедури по МКБ 9 КМ, която не е официално въведена в страната. 

Въвеждането на новата кодираща система за медицинските процедури изискваше продължителна и задълбочена подготовка, която бе реализирана със съвместните усилия на Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Националния център по обществено здраве и анализи, лечебни заведения и медицински специалисти. В периода на подготовката за внедряването й бе необходимо извършване на превод и прецизиране на кодовете на отделните медицински процедури. От 2014 година до сега от страна на МЗ, НЦОЗА и НЗОК многократно са били изпращани запитвания до националните консултанти по отделните медицински специалности за изразяване на становища относно начина на отразяване на изпълняваните дейности в рамките на съответните медицински специалности в новата кодираща система. Всички подадени от медицинските специалисти предложения са взети предвид в адаптирания вариант на кодиращата система.

За отразяване на националните особености при отчитане на медицинските процедури, кодиращата система се наложи да бъде напълно адаптирана към българската практика, с което да се даде възможност за кодиране на всички изпълнявани от лечебните заведения медицински процедури в извънболничната, болничната медицинска помощ и  денталната помощ.

Процесът по адаптирането на кодиращата система на медицинските процедури беше трудоемък, което наложи неколкократното отлагане във времето на практическото й влизане в сила. На настоящия етап вече задължените с кодирането лица са запознати с кодиращата система от интернет страницата на НЦОЗА, където е публикувана за ползване от всички заинтересовани лица.

С оглед осигуряване на възможност за точно кодиране на всички дейности в рамките на пакета на НЗОК, в процеса по адаптиране на кодиращата система активното участие взе НЗОК, като в последния вариант на Кодиращата система на медицинските процедури са включени всички дейности, осъществявани в рамките на задължителното здравно осигуряване. Считам, че това гарантира възможността за точно отчитане и заплащане на извършените медицински дейности в обхвата на НЗОК. 

По отношение поставения от Вас въпрос за синхронизиране на кодиращата система на медицинските процедури с такива, ползвани в други европейски държави следва да се има предвид, че на ниво Европейски съюз няма утвърдена единна класификационна система на медицинските процедури, като всяка държава членка има правото да използва за кодиране на медицинските дейности избран от нея метод. Както отбелязах по-горе, България е приела през 2011 г. възможността да разработи класификационна система на медицинските процедури на базата на Австралийската класификация.

Окончателният вариант на кодиращата система на медицинските процедури, който следва да се прилага от 2022 г., бе публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Портала за обществени консултации в периода 31.12.2021 г. – 14.01.2022 г. за обществено обсъждане. Всички постъпили предложения за допълнения и корекции са взети предвид и отразени по целесъобразност. Информирам Ви, че в Министерството на здравеопазването в рамките на общественото обсъждане на проекта няма постъпили конкретни предложения за прередактиране на неточно формулирани медицински процедури, които да създават неяснота при отчитането им поради несъответствие с наименованията, ползвани до момента.

Министерството на здравеопазването отчита факта, че с развитието на медицинската наука и практика в бъдеще предстои да бъдат използвани нови методи и технологии, за които към настоящия момент не са включени кодове за съответните им медицински процедури в кодиращата система на медицинските процедури.

В хода на прилагане на новата кодираща система също отчитаме възможността за възникване на необходимост от корекции на предложени кодове на отделни медицински процедури.

В тази връзка, уважаеми д-р Симидчиев, изразявам готовност за обсъждане на конкретни предложения за изменения и допълнения в утвърдената с Наредба № 42 от 2007 г. класификационна система на медицинските процедури при съобразяване с изискванията на Закона за нормативните актове.

Сподели в: