Върни се горе

Относно: Диспропорциите в заплатената дейност от НЗОК за болнична помощ по региони и в частност област Варна

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

          УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

 

Управителят на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ организира и ръководи оперативно дейността на НЗОК в съответствие със закона, правилника за устройството и дейността на НЗОК и решенията на надзорния съвет.

НЗОК осъществява дейността си при спазване на принципите за равнопоставеност на изпълнителите на медицинска помощ при сключване на договори с РЗОК и свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ. Свободният достъп на осигурените лица до конкретен изпълнител на медицинска помощ е уреден в чл. 19в от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, където е определено, че Задължително здравноосигуреното лице има право да избере лечебно заведение, сключило договор с НЗОК за оказване на съответната болнична помощ, на територията на цялата страна“.

Конкретното заплащане за всеки изпълнител от всяка област в страната за конкретен месец се обуславя от вида дейности, които последният изпълнява по договор с НЗОК и основно от обема на оказаните през периода дейности на здравноосигурените лица, избрали да потърсят медицинска помощ от пакета на НЗОК от този изпълнител.

НЗОК няма право да ограничава свободния избор на здравноосигурените лица и в тази връзка, и в отговор на поставения от Вас, уважаеми г-н Минчев , въпрос - разпределението на бюджетните средства по области не е свързано пряко с броя на населението на съответната област.

В съответствие с чл.4 от ЗБНЗОК за 2021 г. Надзорният съвет на НЗОК, в рамките на годишните стойности за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ (БМП), утвърждава за всяка РЗОК годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци, както и утвърждава и стойности на разходите по изпълнители на БМП, разпределена по месеци. Директорите на РЗОК предлагат на Надзорния съвет на НЗОК чрез управителя на НЗОК стойностите на разходите, по месеци и по изпълнители на БМП за съответната РЗОК. Надзорният съвет на НЗОК приема правила за условията и реда за прилагане на чл. 4 от ЗБНЗОК 2021 г.

Конкретно стойностите по реда на чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. за дейност м. декември 2021 г., утвърдени с решение на Надзорния съвет на от 16.12.2021 г., са определени на база на извършените и отчетени дейности (клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури) от изпълнителите на болнична медицинска помощ, заплатени от НЗОК към 31.10.2021 г. (дейност, оказана в периода м. декември 2020 г. - м. септември 2021 г.), в рамките на 1/12 от годишната стойност по ЗБНЗОК за 2021 г за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ, предвид липсата на приет бюджет на НЗОК за 2022 г.

Националната здравноосигурителна каса е спазила изискването и на чл. 29, ал. 4 от ЗЗО, според което при неприет ЗБНЗОК от Народното събрание до началото на бюджетната година, здравноосигурителните плащания се извършват съобразно утвърдения бюджет за предходната 2021 година.

В съответствие с горното, с Решение на НС на НЗОК от 16.12.2021 г. са приети изменения и допълнения на Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК 2021 г., а именно:

„§ 5. (2) За месец на дейност декември 2021 г. Надзорният съвет на НЗОК утвърждава на изпълнителите на БМП индикативни стойности за дейностите по чл.5, ал. 1, т. 1 и месечни стойности за дейностите по чл.5, ал. 1, т. 2, в рамките на 1/12 част от годишната стойност по ЗБНЗОК за 2021 г. за здравноосигурителни плащания за БМП за 2021 г., разпределена по изпълнители на БМП пропорционално спрямо средномесечната стойност на отчетена и заплатена дейност през периода м. януари 2021 г. -  м. октомври 2021 г. (дейност м. декември 2020 г. - м. септември 2021 г.)“

Утвърдената с решение на Надзорния съвет на НЗОК от 16.12.2021г. обща стойност за дейност декември 2021 г. (равна на 1/12 от годишната стойност по ЗБНЗОК за 2021 г.) в размер на 205 205 453 лв. е разпределена по изчислените относителни дялове на всеки изпълнител на БМП по региони за съответните дейности.

След отчитане от изпълнителите на болнична медицинска помощ на реално извършената през м. декември 2021 г. дейност, с решение на Надзорния съвет на НЗОК №РД-НС-04-2 от 27.01.2021 г.  са утвърдени корекции на месечните стойности за м. декември 2021 г. и на всички лечебни заведения е заплатена цялата извършена по реда на НРД дейност за месеца.

Сподели в: