Върни се горе

ОТНОСНО: проект ВG16RFOP001-4.001-0001-C01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 е с общ бюджет 163 897 815,62 лв. и срок за изпълнение до 23.10.2021 г.

По проекта са сключени 4 договора за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и специализирано медицинско оборудване за нуждите на всички структури на спешната помощ, включени в обхвата на проекта.      

Доставките по трите от договорите са изпълнени в цялост. Доставените медицинско оборудване и медицинска апаратура са въведени в експлоатация в съществуващите структури на спешната помощ и се ползват към настоящия момент, което е от изключителна важност при работата в условията на сложната епидемиологична обстановка в страната.

Стартирало е изпълнението и на четвъртия договор за доставка на медицинско оборудване от недиагностичен тип. С изпълнението на този договор ще бъдат реализирани в цялост заложените дейности в проекта, по отношение доставките на медицинската апаратура.

Към момента в изпълнение на проекта са обявени и се провеждат процедурите за избор на изпълнители по останалите основни дейности на проекта: строително-монтажни дейности, строителен надзор, авторски надзор, публичност и одит. Част от обществените поръчки са приключили и се сключват договори с избраните изпълнители.

              Уважаеми народни представители,

При желание от Ваша страна ще Ви предоставя информация за етапите на изпълнение на обществените поръчки за строителните дейности по райони на планиране.

       Стартирани са също така 7 процедури по ЗОП за избор на изпълнители на СМР за спешни отделения на включените в проекта 34 болници, които са в процес на оценка на подадените оферти, очаква се работата на оценителните комисии да приключи през месец януари 2021г.

Планира се през м. декември 2020година да стартира строителството на обектите от извънболничните структури на спешната помощ в Северен централен район за планиране, за които има сключени договори с изпълнители.  В останалите области на територията на страната, строителствата на извънболничните структури на спешната помощ ще стартират поетапно, съобразно сключените договори. Въпреки стремежа от страна на екипа на Министерство на здравеопазването се наблюдава забавяне на процеса на приключване на обществените поръчки за строителство, тъй като голяма част от подадените оферти не отговарят на изискванията на ЗОП и възложителя или в определени райони няма подадени оферти от участници. Същото налага тяхното преобявяване, което генерира допълнително забавяне на процеса.

В изпълнение на проекта са сключени три договора за доставка на общо 358 броя медицински превозни средства (линейки) от предвидените за закупуване 400 броя. До месец октомври 2020 г. са доставени 240 броя нови оборудвани медицински превозни средства.   До края на месец ноември 2020 г. ще бъдат доставени още 20 броя медицински превозни средства  тип В и тип С.   Доставката на останалия брой линейки по договорите ще продължи регулярно, по график през 2021 г.

Информирам Ви, че Министерство на здравеопазването обяви няколко обществени поръчки за закупуване на 42 броя линейки с повишена проходимост (тип В). Извършен бе обстоен анализ и се установи, че закупуването не може да се осъществи поради недостатъчен финансов ресурс. С  Постановление № 211 от 13 август 2020 година на МС са одобрени допълнителни разходи в размер 2 532 000 лв. по бюджета на МЗ за 2020 г. за закупуване на съвременни медицински превозни средства - линейки с повишена проходимост (тип В), със съответното оборудване и апаратура за спешна медицинска помощ. На 16.10.2020 е открита нова обществена поръчка с предмет: „Доставка на линейки за спешна медицинска помощ тип B с повишена проходимост“, с краен срок за подаване на оферти - 16.11.2020 г. Целта на обществената поръчка е да се закупят 42 броя линейки с повишена проходимост (тип В), със съответното оборудване и апаратура за оказване на спешна медицинска помощ.

Към настоящия момент с уведомление на Комисията за защита на конкуренция, получено на 13.11.2020 г., Министерство на здравеопазването е уведомено за образувано производство по жалба от фирма "Екселор Холдинг Груп" ЕООД. С жалбата е поискана временна мярка "спиране на процедурата", предвид което на 13.11.2020 г., процедурата е спряна до влизане в сила на  Определението, с което се оставят без уважение исканията за временна мярка, или  Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. На 16.11.2020г. от  Министерство на здравеопазването в КЗК е внесено становище по жалбата и по исканата временна мярка.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Уверявам Ви, че въпреки усложнените условия, в които се намираме заради разразилата се с нова сила епидемия от Covid-19 и всички действия свързани с преодоляването й екипа на Министерството на здравеопазването полага огромни усилия, всички дейности по проекта да бъдат реализирани качествено, в пълен обем и в указаните срокове.

Етапи на изпълнение на обществените поръчки за строителните дейности по райони на планиране

1. Северозападен район на планиране, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен – сключени са договори с изпълнители за упражняване на Строителен надзор и Авторски надзор за всички обекти от района. Процедурите за избор на изпълнители на СМР(за ЦСМП/ФСМП) са прекратени, тъй като всички подадени оферти не отговарят на изискванията и са в процес на  преобявяване.

2. Северен централен район на планиране, включващ областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра – сключени са договори с изпълнители за упражняване на Строителен надзор и Авторски надзор за всички обекти от района. Сключени са договори с изпълнители на СМР(за ЦСМП/ФСМП)  за обектите в област Русе и област Габрово. За останалите области подадените оферти са не отговарят на изискванията и предстои преобявяване.

3. Североизточен район на планиране, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен – процедурите за избор на изпълнители на СМР(за ЦСМП/ФСМП), Строителен надзор и Авторски надзор са в процес на оценка на подадените оферти. Прогнозна дата за сключване на договорите по обявените процедури – м. януари 2021г.

4. Югоизточен район на планиране, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол - процедурите за избор на изпълнители за упражняване на Строителен надзор и Авторски надзор са в процес на оценка на подадените оферти. Прогнозна дата за сключване на договорите по обявените процедури – м. януари 2021г. Процедурата за избор на изпълнители на СМР(за ЦСМП/ФСМП) за обектите от извънболничните структури на СМП е приключена. Сключени са 3 броя договори с изпълнители на СМР за обектите в областите Стара Загора и Сливен. Предстои сключване на още три договора с изпълнители на СМР за обекти на територията на Области Бургас и Ямбол.

5. Южен централен район на планиране, включващ областите Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Смолян и Хасково - процедурите за избор на изпълнители на СМР( за ЦСМП/ФСМП), Строителен надзор и Авторски надзор са в процес на оценка на подадените оферти. Прогнозна дата за сключване на договорите по обявените процедури – м. януари 2021г..

6. Югозападен район на планиране, включващ областите Благоевград, Кюстендил и Перник - процедурите за избор на изпълнители на СМР(за ЦСМП/ФСМП), Строителен надзор и Авторски надзор са в процес на оценка на подадените оферти. Прогнозна дата за сключване на договорите по обявените процедури – м. януари 2021 г.

7. Район София и София област - процедурите за избор на изпълнители на, Строителен надзор и Авторски надзор са с влезли в сила решения за избор на изпълнители, предстои сключване на договори до края на м. декември. Процедурата за избор на изпълнител на СМР за обектите от извънболничните структури на СМП също е приключила. За първата обособена позиция (ЦСМП-София) има избран изпълнител и предстои сключване на договор. За останалите две обособени позиции подадените оферти не отговарят на изискванията и предстои преобявяване.

Сподели в: