Върни се горе

Относно: Наложителни мерки за преодоляване на недостига на медицински персонал в „МБАЛ – Шумен“ АД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

Съгласно издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност от 28.12.2018 г. „МБАЛ – Шумен“ АД, гр. Шумен осъществява дейност на два адреса: в гр. Шумен, ул. Васил Априлов“ № 63 в 16 отделения с 340 легла, 5 отделения без легла и клинико-диагностичните структури: клинична лаборатория и микробиологична лаборатория и в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев“ № 22 в 3 отделения с 50 легла, 1 отделение без легла и клинико-диагностичната структура: клинична лаборатория. Към момента на издаденото разрешение за осъществяване на лечебна дейност, в болницата са осигурени медицински специалисти на основен трудов договор и технически изправна медицинска апаратура и техника, съгласно медицинските стандарти, както и 24-часово изпълнение на лечебната дейност по разрешените медицински специалности, включително и на медицинската помощ при спешни състояния.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирусна инфекция на територията на Република България МБАЛ  Шумен е една от болниците, определени със заповед на министъра на здравеопазването да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID – 19 в неусложнено състояние и в състояние нуждаещо се от интензивно лечение. Определените лечебни заведения за болнична помощ имат сключени договори с НЗОК по клинични пътеки в обхвата на медицинските специалности, по които следва да се лекуват пациенти с COVID – 19, включително отговарят на изискванията за апаратура, оборудване и персонал, определени в алгоритмите на съответните клинични пътеки.

В правомощията на органите на управление на лечебните заведения за болнична помощ е вземането на решения за преобразуване на търговските дружества, включително избор какви структури ще разкрият/закрият в зависимост не са само от търсената функционалност и медицинска целесъобразност, а и от възможността за 24-часово осигуряване на съответните медицински дейности с квалифицирани медицински специалисти и технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на болницата, съгласно утвърдените медицински стандарти.

Възникналата уникална епидемична обстановка, свързана с разпространение на коронавирусна инфекция, поставя на изпитание ресурсите на здравните системи, както в страната, така и в световен мащаб. Предизвикателство пред управлението на лечебните заведения е справянето с кадровия дефицит, поради инфектирани с COVID – 19 медици или загубили битката с коронавирусната инфекция. В Наредба № 49/2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи е предвидена възможност лечебните заведения за болнична помощ да могат да увеличават временно броя на болничните легла в клиниките/отделенията си при възникване на бедствие и при обявяване на извънредна епидемична обстановка.

Министерството на здравеопазването е запознато със ситуацията в лечебното заведение, а по повод на Вашия въпрос изиска и актуална информация от ръководството на болницата, от която е видно, че лечебното заведение наистина изпитва затруднения при сформиране на медицинските екипи за обслужване на стационарните отделения и спешно отделение, като положението е допълнително усложнено след настъпване на епидемията от COVID - 19.

От началото на месец юли 2020 г. в болницата ежедневно пациентите с COVID - 19 са около 20 души, като след 12 октомври 2020 г. техният брой е рязко увеличен. По тази причина към Инфекциозно отделение са насочени лекари и медицински специалисти от други отделения. Към момента са сформирани екипи, които обслужват инфектираните лица в 5 сектора -  Инфекциозно отделение – 40 легла, Първо вътрешно отделение – 40 легла, Второ вътрешно отделение на адреса на дейност в Нови пазар – 20 легла, ОАИЛ – 4 легла, Детско отделение – 2 деца с доказана инфекция. Това ангажира над 70 медицински специалисти с обслужването на тези пациенти, като при пренасочването им са съобразени приложимите разпоредби на трудовото законодателство. Персоналът се тества периодично, като служителите с положителни резултати се карантинират.

Ръководството на болницата е предприело действия и се е обърнало за помощ към други лечебни заведения за временно командироване на медицински специалисти. Към момента се очаква един лекар да бъде командирован в  „МБАЛ-Шумен“ АД. За справяне със ситуацията ръководството на лечебното заведение формулира няколко предложения, касаещи командироването на медицински специалисти и регламентиране на взаимодействията между лечебните заведения в условията на епидемична криза, както и даване на по-големи правомощия на областните оперативни щабове за борба с COVID – 19, които ще бъдат внимателно анализирани в Министерството на здравеопазването.

 

Уважаеми господин Иванов,

За съжаление, проблемите в МБАЛ Шумен свързани с недостатъчност на медицински кадри, които да поемат работата на инфектираните с COVID – 19 лекари и медицински сестри, които са болни или са под карантина, се идентифицират като проблеми и на голяма част от областните и общински болници.

Надявам се ръководството на лечебното заведение да предприеме необходимите административни действия за справяне с кадровия дефицит в рамките на лечебното заведение, съответно чрез реорганизация и временно преструктуриране.

Уверявам Ви, че Министерството на здравеопазването ще обсъди всички законосъобразни възможности да бъде подпомогнато лечебното заведение в тази критична епидемична ситуация.

Сподели в: